Nazwa usługi

Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES – kraje UE/EOG i Szwajcaria.


Odbiorca usługi

- osoby, które poszukują pracy za granicą oraz informacji z zakresu warunków życia i pracy na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii,
- pracodawcy z krajów UE/EOG i Szwajcarii.


Wymagane dokumenty

Korzystanie z usług EURES nie wymaga żadnych dokumentów.


Uwagi

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach sieci EURES można uzyskać informacje m.in. o:
- ofertach pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
- możliwościach poszukiwania pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
- warunkach życia i pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
- systemach zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych i podatkach w krajach UE/EOG i Szwajcarii,
- możliwości przeprowadzenia rekrutacji dla pracodawców z Polski i krajów UE/EOG i Szwajcarii

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować na adres e-mailowy iod@wup.mazowsze.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 poz. 1265 i 1149), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z dnia 22.04.2016 r.).
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  a) będą przetwarzane w celu świadczenia międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
  b) prowadzenia korespondencji w ww. zakresie oraz w celach archiwalnych i statystycznych,
  c) mogą zostać udostępnione:
  - powiatowym urzędom pracy;
  - wojewódzkim urzędom pracy;
  - Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  - doradcom EURES z krajów UE/EOG i Szwajcarii;
  - pracodawcom, którzy złożyli ofertę pracy w ramach sieci EURES;
  d) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  e) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwi skorzystanie z usługi poradnictwa indywidualnego.


Miejsce składania

- osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
- za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii;

Osoby poszukujące pracy za granicą, na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii oraz pracodawcy poszukujący pracowników z ww. krajów mogą składać swoje zapytania/pisma na kancelarie do odpowiednich siedzib tut. Urzędu:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój
nr 20 (II piętro)
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój
 nr 27 (I piętro)
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108
 (I piętro)
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205
(I piętro)
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój
nr 204 (II piętro)


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z odbiorcą usługi.


Sposób odwołania

Osobom poszukującym pracy za granicą na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii oraz pracodawcom poszukującym pracowników z ww. krajów nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 667).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z dnia 22.04.2016 r.)


Sprawę prowadzi

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie
Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
wupwarszawa.praca.gov.pl
pokój 304a (piętro III)
tel. (22) 532 22 35/36
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl, m.tredota@wup.mazowsze.pl, k.lipczewska@wup.mazowsze.pl
pokój 308 (piętro III)
tel. (22) 532 22 25
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl, z.gutkowski@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. (23) 673 07 34
fax. (23) 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl, a.sniegocki@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 1 (parter)
tel. (29) 760 30 70
fax. (29) 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl, d.mrozek@wup.mazowsze.pl
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl, m.michalska@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 106 (parter)
tel. (48) 368 97 22
fax. (48) 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl, j.wojcieszek-lys@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 313
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl, d.redo@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 30948
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:51:00