Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów PD U2 - transfer zasiłku dla osób bezrobotnych z Polski do innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii.


Odbiorca usługi

Osoby, które posiadają prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce i transferują zasiłek z Polski do innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dokumentu PD U2 Transfer zasiłku z Polski do innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii.
 2. Dowód tożsamości do wglądu.


 


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie stwierdza zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Polsce przez bezrobotnych udających się do innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii, którzy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii;

Osoby, które posiadają prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w niżej wymienionych powiatach i transferują zasiłek do innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)

powiaty:   garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro)

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro)

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,  pokój nr 108 (I piętro)

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro)

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro)

powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Dokument PD U2 powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu PD U2 (Art. 217 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


Sposób odwołania

W przypadku decyzji o odmowie stwierdzenia zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udającego się do innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii zgodnie z art. 129 § Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od decyzji  przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wniesione za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji - odwołanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.
 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1189).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29  kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz.  L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

 Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
 01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
 www.wupwarszawa.praca.gov.pl 
 piętro III pokój 305
 e-mail/tel.: wup@wup.mazowsze.pl
 tel. (22) 532 22 05/07
 fax. (22) 532 22 05
 piętro III pokój 308
 tel. (22) 532 22 22
 tel. (22) 532 22 25
 e-mail/tel.: wup@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
 tel. 23 673 07 41/39
 fax. 23 673 07 32
 e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 1 (parter)
 tel. 29 760 30 70, 29 760 40 15
 fax. 29 760 52 48
 e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,  pokój nr 13/14 (parter)
 tel. 24 264 03 75/76
 fax. 24 264 03 75/76
 e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
 tel. 48 368 97 24/32
 fax. 48 368 97 01
 e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
 tel. 25 644 61 23 wew. 311/313
 fax. 25 632 79 18
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 9038
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:46:00