Nazwa usługi

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Odbiorca usługi

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Wymagane dokumenty

W 2018 r. opłata wynosi 63 zł, należy jej dokonać na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
PKO BP 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475
Tytułem: Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP”

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia (dowodu osobistego/paszportu).
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w celu ustalenia właściwości Urzędu.
 4. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, tj.:

a) świadectwa pracy,

b) umowa o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu,
c) umowy cywilnoprawne – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
d) oświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) lub aktualny wydruk z CEIDG, lub wydruk z CEIDG potwierdzający wykreślenie prowadzonej działalności,
e) decyzje urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o obszarach prowadzonej działalności (PKD), dacie zarejestrowania i wykreślenia działalności z ewidencji,
f) oświadczenie o wpisie do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) z numerem w rejestrze przedsiębiorców w KRS lub aktualny wydruk z Centralnej Informacji KRS, lub aktualny odpis z KRS (dotyczy osób fizycznych będących wspólnikami lub udziałowcami). W przypadku zmian dotyczących okresu prowadzenia działalności jako wspólnik lub zmian w zakresie PKD w trakcie prowadzenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający te zmiany, tj. kopie pełnego odpisu z KRS.


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydaje zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

 • zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
 • lub których ostatnie miejsce wykonywania działalności, lub ostatnie miejsce zatrudnienia występowało na terenie woj. mazowieckiego w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, parter, pok. 14, w godzinach: 8-16;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;


Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W 2018 roku opłata wynosi 63 zł.

Opłaty (w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
Bank PKO BP


Numer konta

Nr konta: 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475
Tytułem: Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm)).


Sposób odwołania

Na odmowę wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia, przysługuje zażalenie. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. (art. 141 i 219 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.))


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2265).

   


Sprawę prowadzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości

01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok. 304
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
tel. (22) 532 22 13/27
wupwarszawa.praca.gov.pl 


Licznik wyświetleń: 7312
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:41:00