Nazwa usługi

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Odbiorca usługi

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia (dowodu osobistego/paszportu).
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w celu ustalenia właściwości urzędu.
 4. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

W 2020 r. opłata wynosi 78 zł, należy jej dokonać na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

PKO BP 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475

Tytułem: Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP”

 

 1. Dokumenty potwierdzające świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, tj.:
  1. kopie świadectw pracy,
  2. kopię umowy o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu, potwierdzającym stanowiska i okresy zatrudnienia,
  3. kopie umów cywilnoprawnych wraz z informacją pisemną zleceniodawcy o okresie realizacji umowy (np. zaświadczenie) lub zaświadczeniem z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  4. oświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) lub aktualny wydruk z CEIDG, lub wydruk z CEIDG potwierdzający wykreślenie prowadzonej działalności,
  5. kopie decyzji urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności wraz z informacją o obszarach prowadzonej działalności (PKD), dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania działalności w przypadku, gdy działalność gospodarcza nie była zarejestrowana w CEIDG,
  6. oświadczenie o wpisie do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) z numerem w rejestrze przedsiębiorców w KRS lub aktualny wydruk z Centralnej Informacji KRS, lub aktualny odpis z KRS (dotyczy osób fizycznych będących wspólnikami lub udziałowcami). W przypadku zmian dotyczących okresu prowadzenia działalności jako wspólnik lub zmian w zakresie PKD w trakcie prowadzenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający te zmiany, tj. kopię pełnego odpisu z KRS.


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydaje zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

 • zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
 • lub których ostatnie miejsce wykonywania działalności, lub ostatnie miejsce zatrudnienia występowało na terenie woj. mazowieckiego w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować na adres e-mailowy iod@wup.mazowsze.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2265).
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  a) będą przetwarzane w celu wystawienia zaświadczenia stwierdzającego, charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie oraz w celach archiwalnych.
  b) mogą zostać udostępnione:
 • w przypadku przekazania dokumentów wg właściwości wojewódzkiemu urzędowi pracy lub urzędowi marszałkowskiemu;
 • organom odwoławczym i sądom;
  c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwi wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, parter, pok. 14, w godzinach: 8-16;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;


Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W 2020 roku opłata wynosi 78 zł.


Numer konta

12 1020 1026 0000 1402 0232 3475


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (art. 217 § 3 KPA).


Sposób odwołania

Na odmowę wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia, przysługuje zażalenie. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (art. 141 i 219 KPA) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego (zażalenie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2265)


Sprawę prowadzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości

01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok. 304
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
tel. (22) 532 22 13/27
wupwarszawa.praca.gov.pl 


Licznik wyświetleń: 61959
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-01-17 07:31:00