Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów PD U1 potwierdzających okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce


Odbiorca usługi

Osoby, które ubiegają się o potwierdzenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce w celu uzyskania świadczeń
z tytułu bezrobocia w krajach UE/EOG i Szwajcarii.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce (zamieszczony na stronie: wupwarszawa.praca.gov.pl)
2. Osoby, które nie były zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub które nie przedkładały przy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia/ubezpieczenia lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce, o których potwierdzenie wnioskują, zobowiązane są dołączyć do wglądu oryginały następujących dokumentów ( w zależności od formy i rodzaju zatrudnienia/ubezpieczenia):

2.1. Świadectw pracy, a w przypadku pracy w niepełnym wymiarze etatu zaświadczenia od pracodawców lub z ZUS o wysokości wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

2.2. Zaświadczeń od pracodawców o wykonaniu umów zlecenia wraz z podaną wysokością wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

2.3. Dokumentów potwierdzających okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

2.4. Dokumentów potwierdzających okresy innej pracy (np.: pracy nakładczej, pracy na podstawie umowy agencyjnej) zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z odpowiednimi zaświadczeniami.

2.5. Dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (np. pobieranie zasiłku po ustaniu zatrudnienia: chorobowego, macierzyńskiego, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby) zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z odpowiednimi zaświadczeniami.

3. Osoby, które były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy i przedkładały dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ubezpieczenie lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przebyte na terenie Polski, o których potwierdzenie wnioskują, składają tylko wypełniony Wniosek. Dokument PD U1 będzie wystawiony na podstawie danych wprowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy i zawartych w aplikacji centralnej udostępnionej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydaje dokument PD U1 osobom:

 • posiadającym adres zameldowania na terenie województwa mazowieckiego,
 • obywatelom UE/EOG i Szwajcarii, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania podczas pracy w Polsce był na terenie województwa mazowieckiego.

Dokument PD U1 zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego jest wydawany wyłącznie w postaci papierowej i do jego wydania nie mają zastosowania przepisy art. 217 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – tj. nie jest wydawany w wersji elektronicznej.

 


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.

Kancelarie WUP i Filii przyjmują ww. wnioski i dokumenty, ale nie dokonują ich weryfikacji.
Weryfikacji wniosków i dokumentów dokonuje wydział merytoryczny tj. Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej i oryginały odsyła do osoby składającej wniosek.

Osoby zainteresowane osobistym przedłożeniem oryginałów dokumentów do wglądu
zobowiązane są do zgłoszenia się z wnioskiem i wymaganymi dokumentami do wydziału merytorycznego WUP/Filii tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Oryginały dokumentów po weryfikacji są wówczas bezpośrednio zwracane osobie składającej.

Celem weryfikacji dokumenty należy składać w godz. 8.00 – 15.00.

Osoby ubiegające się o potwierdzenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce w celu uzyskania świadczeń
z tytułu bezrobocia w krajach UE/EOG i Szwajcarii,

 • które posiadają adres zameldowania w wymienionych niżej powiatach;
 • są obywatelami UE/EOG oraz Szwajcarii, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania podczas pracy miał miejsce w wymienionych niżej powiatach

składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14, parter – kancelaria Urzędu

e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowe, ul. Ciołka 10 a, pokoje 305 i 308, III piętro – wydział merytoryczny
tel. 22 532 22 22
      22 532 22 25
      22 532 22 07
      22 532 22 05
fax.22 532 22 05
powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, pokój nr 20, II piętro - kancelaria Filii

e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 01, parter - wydział merytoryczny
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka, pokój nr 27, I piętro – kancelaria Filii

e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 4, parter - wydział merytoryczny
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, ul. Kolegialna 19,  09-402 Płock, pokój nr 108, I piętro – kancelaria Filii

e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 13, 14, parter - wydział merytoryczny
tel. 24 264 03 75/76 wew. 229 lub 240
fax. 24 263 03 75/76
powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-600 Radom, pokój nr 205, I piętro – kancelaria Filii

e-mail: radom@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 112, 113, parter - wydział merytoryczny
tel. 48 368 97 24/25
fax. 48 368 97 01
powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, pokój nr 204, II piętro – kancelaria Filii

e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 211, II piętro - wydział merytoryczny
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 644 79 18
powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Dokument PD U1 powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu PD U1 (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1275, z późn. zm.).


Sposób odwołania

Odmowa wydania zaświadczenia (dokumentu PD U1) bądź zaświadczenia (dokumentu PD U1) o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (art. 141 i 219 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.)


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.).
 2. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1275, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 1189).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).
   


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

 Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
 01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
 www.wupwarszawa.praca.gov.pl 
 piętro III pokój 305
 e-mail/tel.: wup@wup.mazowsze.pl
 tel. (22) 532 22 05/07
 fax. (22) 532 22 05
 piętro III pokój 308
 tel. (22) 532 22 22
 tel. (22) 532 22 25
 e-mail/tel.: wup@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. (23) 673 07 34
fax. (23) 673 07 32
 e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 4 (parter)
tel. (29) 760 30 70
fax. (29) 760 52 48
 e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
 e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. (48) 368 97 24/25
fax. (48) 368 97 01
 e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 311
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 17109
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:28:00