Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów PD U1 potwierdzających okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce


Odbiorca usługi

Osoby, które ubiegają się o potwierdzenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce w celu uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia w krajach UE/EOG oraz Szwajcarii


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienie/ubezpieczenia w Polsce (www.wupwarszawa.praca.gov.pl).
 2. Kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu), w przypadku pracy w niepełnym wymiarze etatu kopie zaświadczeń od pracodawców lub z ZUS o wysokości wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (oryginały do wglądu).
 3. Kopie zaświadczeń od pracodawców o wykonaniu umów zlecenia wraz z podaną wysokością wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (oryginały do wglądu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających okresy prowadzenia działalności gospodarczej (oryginały do wglądu) oraz kopie zaświadczeń z ZUS o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (oryginały do wglądu).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających okresy innej pracy zarobkowej/ubezpieczenia (oryginały do wglądu).
 6. Oryginał zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o okresach rejestracji jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy oraz o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce.
 7. Dokument tożsamości z potwierdzeniem aktualnego adresu zameldowania w Polsce (oryginał do wglądu) lub oświadczenie zawierające informację o ostatnim okresie zameldowania.
 8. Dokument/oświadczenie informujący/ce o ostatnim adresie zameldowania/zamieszkania podczas pracy w Polsce (dotyczy – obywateli UE/EOG i Szwajcarii z wyjątkiem obywateli Polski) - (oryginał do wglądu).


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydaje dokument PD U1 osobom:

 • posiadającym adres zameldowania na terenie województwa mazowieckiego,
 • obywatelom UE/EOG oraz Szwajcarii, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania podczas pracy w Polsce był na terenie województwa mazowieckiego.

 


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii,

Osoby ubiegające się o potwierdzenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce w celu uzyskania świadczeń
z tytułu bezrobocia w krajach UE/EOG oraz Szwajcarii,

 • które posiadają adres zameldowania w wymienionych niżej powiatach;
 • są obywatelami UE/EOG oraz Szwajcarii, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania podczas pracy miał miejsce w wymienionych niżej powiatach

składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)

powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro)

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro)

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108 (I piętro)

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro)

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro)

powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Odpowiedni dokument PD U1 powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu PD U1 (art. 217 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


Sposób odwołania

Osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu PD U1 nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 1189).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie
Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
www.wup.mazowsze.pl
piętro III pokój 305
tel. (22) 532 22 05/07
fax. 22 532 22 05
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
piętro III pokój 308
tel. (22) 532 22 22/25
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 26 (II piętro)
tel. (23) 673 07 41/39
fax. (23) 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 1 (parter)
tel. (29) 760 30 70, 29 760 40 15
fax. (29) 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. (48) 368 97 24/32
fax. (48) 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 311/313
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl

 


Licznik wyświetleń: 15238
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:28:00