Nazwa usługi

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i wydanie certyfikatu potwierdzającego ww. wpis 


Odbiorca usługi

Wnioskodawca – podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia


Wymagane dokumenty

W celu wpisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wzór w dokumentach do pobrania na stronie internetowej: www.wupwarszawa.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Rejestry i bazy/Rejestr Agencji Zatrudnienia). Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wnioskodawca:

  • składa stosowne oświadczenie (wzór w dokumentach do pobrania na stronie internetowej: www.wupwarszawa.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Rejestry i bazy/Rejestr Agencji Zatrudnienia);
  • składa kopię dowodu uiszczenia opłat(y) za wydanie certyfikatu(ów) lub przedstawia do wglądu dowód dokonania przedmiotowej(ych) opłat(y).


Uwagi

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru składa przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest dodatkowo do złożenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.

W przypadku występowania przez pełnomocnika, do wniosku o wpis do rejestru należy załączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy; 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa dla ... (w tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika)".


Miejsce składania

Osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie; 01-205 Warszawa ul. Młynarska 16 w godzinach: 8-16;

  • Za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie; 01-205 Warszawa ul. Młynarska 16 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia”;
  • Drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (wup@wup.mazowsze.pl), za pomocą platformy usług administracji publicznej ePUAP (aby złożyć wniosek należy się zalogować poprzez stronę internetową http://epuap.gov.pl) albo za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia dostępnego na stronie internetowej: http://stor.praca.gov.pl

UWAGI: Wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia wraz z załącznikami składany w postaci elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku i oświadczenia oraz powinien być opatrzony: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
W przypadku wniosku i oświadczenia przekazywanego w postaci papierowej ww. dokumenty powinny zostać podpisane czytelnie przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania podmiotu.
 


Opłaty

Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych). W przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie 3 usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz na świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej opłata dotyczy każdego z certyfikatów (czyli 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usługi pracy tymczasowej). W takim przypadku dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie certyfikatów na kwotę 400 zł.
Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby). W przypadku, gdy opłatę za wnioskodawcę uiszcza inny podmiot w tytule opłaty należy umieścić nazwę (firmę) podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, na rzecz którego wniesiona została opłata za wydanie certyfikatu(ów). Wpisana w tytule opłaty nazwa (firma) podmiotu powinna być tożsama z danymi podmiotu zawartymi we wpisie podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Numer konta

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
Nr 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475
tytułem: „Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 18ha ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i poz. 1149) Marszałek Województwa jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, oraz, w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, o którym była już mowa powyżej, tłumaczenia na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.

Jeżeli Marszałek Województwa nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Marszałek Województwa wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.


Sposób odwołania

W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, wnoszonego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (działający z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub Wicedyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie).

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru stronie przysługiwać będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, wnoszone za pośrednictwem organu, który wydał taką decyzję (działający z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub Wicedyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i poz. 1149), a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy

Zespół ds. Rejestru Agencji Zatrudnienia

01-402 Warszawa,

ul. Ciołka 10A (pokoje nr 302 i nr 319)

tel. (22) 532-22-03, (22) 532-22-19

fax. (22) 532-22-33

e-mail: kraz@wup.mazowsze.pl

WAŻNE: Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzula w plikach do pobrania)


Dodatkowe informacje na temat rejestru agencji zatrudnienia znaleźć można na stronie internetowej: www.wupwarszawa.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Rejestry i bazy/Rejestr Agencji Zatrudnienia.
 


Licznik wyświetleń: 54201
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:21:00