Nazwa usługi

Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 


Odbiorca usługi

Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych.


Wymagane dokumenty

Instytucja szkoleniowa ubiegająca się o wpis do RIS powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do RIS (wypełniony za pośrednictwem aplikacji na stronie stor.praca.gov.pl),
 2. kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną – tylko w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS, Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych).

  Ważne informacje:

 • Spółki cywilne, powinny złożyć również kopię umowy spółki wraz z aneksami.

 • Wydruki z CEIDG oraz KRS powinny zawierać wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej (wg PKD symbole z grupy 85.5). Jeżeli dokument rejestracyjny nie zawiera tego zapisu, należy dokumentację uzupełnić o inny dokument zawierający zapis o prowadzeniu szkoleń (np. statut instytucji, uchwałę zarządu, umowę spółki).


Uwagi

W celu uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na adres siedziby głównej instytucji, a w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium RP, do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji.
W województwie mazowieckim wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są przyjmowane i sprawdzane pod względem formalnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz w Filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Zawiadomienie o wpisie do RIS wystawia WUP w Warszawie.

Aktualność wpisu można sprawdzić na stronie stor.praca.gov.pl  poprzez funkcję „Drukuj aktualny wpis do RIS”.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz w jego Filiach w godzinach 8-16;
 • za pośrednictwem poczty na adresy Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie oraz jego Filii;
 • drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej poprzez stronę stor.praca.gov.pl 

Instytucje szkoleniowe, które posiadają siedziby w niżej wymienionych powiatach powinny złożyć wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, parter, pok. 14

powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, II piętro, pok. 20

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, I piętro, pok. 27

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, I piętro, pok. 108

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, I piętro, pok. 205

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, II piętro, pok. 204

powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wpis do RIS dokonywany jest bez zbędnej zwłoki (art. 35 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm).


Sposób odwołania

Instytucji szkoleniowej ubiegającej się o wpis do RIS nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).

 


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok.315
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
tel. 22 532 22 28
wupwarszawa.praca.gov.pl 

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, parter, pok. 26
 tel. 23 673 07 39
 fax. 23 673 07 32
 e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, parter, pok. 14
 tel. 29 760 40 15 wew. 25
 fax. 29 760 52 48
 e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, I piętro, pok. 115
 tel. 24 264 03 75/76
 fax. 24 264 03 75/76
 e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

 26-600 Radom, ul. Mokra 2, I piętro, pok. 210
 tel. 48 368 97 20
 fax. 48 368 97 01
 e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, II piętro, pok. 215
 tel. 25 644 61 23 wew. 313
 fax. 25 632 73 18
 e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 9869
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:16:00