Nazwa usługi

Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 


Odbiorca usługi

Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych.


Wymagane dokumenty

Instytucja szkoleniowa ubiegająca się o wpis do RIS powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do RIS (wypełniony za pośrednictwem aplikacji na stronie www.stor.praca.gov.pl),
 2. kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną – tylko w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS, Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych).

Ważne informacje:

 • Spółki cywilne, powinny złożyć również kopię umowy spółki wraz z aneksami.
 • Wydruki z CEIDG oraz KRS powinny zawierać wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej (wg PKD symbole z grupy 85.5). Jeżeli dokument rejestracyjny nie zawiera tego zapisu, należy dokumentację uzupełnić o inny dokument zawierający zapis o prowadzeniu szkoleń (np. statut instytucji, uchwałę zarządu, umowę spółki).


Uwagi

W celu uzyskania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na adres siedziby głównej instytucji, a w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium RP, do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji.

W województwie mazowieckim wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są przyjmowane i sprawdzane pod względem formalnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (WUP) oraz w Filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Zawiadomienie o wpisie do RIS wystawia WUP w Warszawie.
Aktualność wpisu można sprawdzić na stronie www.stor.praca.gov.pl poprzez funkcję „Drukuj aktualny wpis do RIS”.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail iod@wup.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rejestracji instytucji szkoleniowej oraz prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie, w celach archiwalnych oraz statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781).

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest rejestrem jawnym na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn zm.). W przypadku przekazania dokumentów wg właściwości Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wojewódzkiemu urzędowi pracy.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.
 


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz w jego Filiach w godzinach 8-16;
 • za pośrednictwem poczty na adresy Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie oraz jego Filii;
 • drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej poprzez stronę stor.praca.gov.pl 

Instytucje szkoleniowe, które posiadają siedziby w niżej wymienionych powiatach powinny złożyć wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, parter, pok. 14

powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, II piętro, pok. 20

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, I piętro, pok. 27

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, I piętro, pok. 108

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, I piętro, pok. 205

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, II piętro, pok. 204

powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wpis do RIS dokonywany jest bez zbędnej zwłoki (art. 35 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm).


Sposób odwołania

Instytucji szkoleniowej ubiegającej się o wpis do RIS nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).
   

 


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok. 308
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
tel. 22 532 22 28
wupwarszawa.praca.gov.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, parter, pok. 26
 tel. 23 673 07 39
 fax. 23 673 07 32
 e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, parter, pok. 14
 tel. 29 760 40 15 wew. 25
 fax. 29 760 52 48
 e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, I piętro, pok. 115
 tel. 24 264 03 75/76
 fax. 24 264 03 75/76
 e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

 26-600 Radom, ul. Mokra 2, I piętro, pok. 210
 tel. 48 368 97 20
 fax. 48 368 97 01
 e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, II piętro, pok. 215
 tel. 25 644 61 23 wew. 313
 fax. 25 632 73 18
 e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 115930
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:16:00