Nazwa usługi

Poradnictwo zawodowe.


Odbiorca usługi

- osoby bezrobotne,
- osoby poszukujące pracy,
- pracodawcy i ich pracownicy,
- inne osoby dorosłe zainteresowane rozwojem zawodowym.


Wymagane dokumenty

Pracodawcy chcący skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego powinni złożyć wniosek o pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym.
Korzystanie z poradnictwa zawodowego przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz inne osoby dorosłe zainteresowane rozwojem zawodowym nie wymaga żadnych dokumentów.


Uwagi

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadą dostępności i dobrowolności.
Z tej usługi mogą korzystać osoby, które znajdują się w sytuacji:

 • utraty pracy,
 • długotrwałego pozostawania bez pracy,
 • awansu, zmiany stanowiska, rozszerzenia zakresu obowiązków,
 • zmiany miejsca pracy,
 • wyboru kierunku dalszego kształcenia się.
Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc w zakresie:
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • podejmowania decyzji związanych z pracą, w tym podjęciem pracy na własny rachunek,
 • planowania dalszego rozwoju zawodowego.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:

 • porad indywidualnych,
 • informacji indywidualnych,
 • porad grupowych,
 • grupowych spotkań informacyjnych,
 • konsultacji przez Internet (poradnictwo „na odległość”),
 • udostępniania zasobów informacji zawodowej m.in. z zakresu rynku pracy i edukacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail iod@wup.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia poradnictwa zawodowego, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie, archiwalnym oraz statystycznym.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05. 2016 r.) - dalej RODO w związku z art. 8 ust.1 pkt 11 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).
  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Dane osobowe będą udostępniane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowym urzędom pracy. Konieczne jest to do wykonania ustawowych zadań urzędu.
  Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
  Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.
  Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.


Miejsce składania

Pracodawcy mogą złożyć wniosek

- osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
- za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro,)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108 (I piętro),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro).


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z odbiorcą usługi.


Sposób odwołania

Osobom ubiegającym się o udzielenie poradnictwa zawodowego nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 667).


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Poradnictwa Zawodowego
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, piętro III, pok. 310, 306, 307, 317
tel. (22) 532 22 08/41/12
e-mail: konsultacje@wup.mazowsze.pl, poradnictwo@wup.mazowsze.pl

wupwarszawa.praca.gov.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pok. 01, 03, 21, 22, 24, 26
tel. (23) 673 07 34/40/38/47/39
fax. (23) 673 07 32
e-mail: konsultacje.ciechanow@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pok. 8, 12, 13, 14, 25, 26
tel. (29) 760 30 70, 029 760 40 15
fax. (29) 760 52 48
e-mail: konsultacje.ostroleka@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pok. 111, 113, 114, 115
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2, pok. 110, 208, 210, 211, 212
tel. (48) 368 97 30/11/20/31
fax. (48) 368 97 01
e-mail: konsultacje.radom@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pok. 202, 213, 214, 215
tel. (25) 644 61 23 w. 301/313/315
e-mail: konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 144322
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:11:00