Nazwa usługi

Kategoryzacja bazy hotelarskiej na terenie Województwa Mazowieckiego

1. przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do wnioskowanego rodzaju i kategorii, tzw. „promesa”;
2. nadawanie rodzaju i kategorii obiektom hotelarskim;
3. potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do posiadanego rodzaju i kategorii;
4. zmiana rodzaju i kategorii skategoryzowanych obiektów hotelarskich.
5. uchylenie zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz wykreślenie obiektu z ewidencji


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o kategoryzację bazy hotelarskiej na terenie Województwa Mazowieckiego.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie promesy dla obiektu hotelarskiego, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie powinien zawierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku gdy przedsiębiorcą
jest osoba fizyczna miejsce zamieszkania i adres;
b) nazwę obiektu, jeśli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
c) określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu;
d) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.

Do wniosku należy dołączyć:
a) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu;
b) dowód wniesienia opłaty za wydanie decyzji.

2. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii powinien zawierać:
a) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu dok rajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o ile taki posiada;
c) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
d) określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
e) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
f) opis obiektu potwierdzający stopień spełniania przez ten obiekt wymagań do rodzaju i kategorii,
o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
g) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
h) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych, tj. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
c) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych, tj. opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinię właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
d) w przypadku obiektów zabytkowych – opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność;
e) dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydania decyzji.

3. Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii powinien zawierać:
a) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie  objętym wnioskiem;
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu dok rajowego Rejestru Sądowego (KRS)  albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
c) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
d) określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada  numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
e) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
f) opis obiektu potwierdzający stopień spełniania przez ten obiekt wymagań do rodzaju i kategorii, które występuje  wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
g) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie  kategorii.

Do wniosku należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych, tj. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
c) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych, tj. opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinię właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
d) w przypadku obiektów zabytkowych – opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność;
e) dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydania decyzji.

4. Wniosek o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii powinien zawierać:
a) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o ile taki posiada;
c) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
d) określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
e) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
f) opis obiektu potwierdzający stopień spełniania przez ten obiekt wymagań do rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
g) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii.

Do wniosku należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych, tj. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
c) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych, tj. opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinię właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
d) w przypadku obiektów zabytkowych – opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność;
e) dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydania decyzji.

5. Wniosek o uchylenie zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz wykreślenie obiektu z ewidencji powinien zawierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna miejsce zamieszkania i adres;
b) nazwę obiektu, jeśli usługi były świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
c) określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu;
d) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii jaką posiada.
e) wskazanie przyczyny uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz wykreślenia obiektu z ewidencji


Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie   dokumentacja powinna być kompletna.
 


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

1. Opłata za decyzję administracyjną – 10 zł.
Opłatę wnosi się na konto:

               Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
               ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
               Nr konta 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

2. Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu
     do określonego rodzaju i kategorii:

1) 1500 zł -  dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,
2) 1000 zł -  dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
3)   600 zł -  dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną lub dwiema gwiazdkami
                oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
4)   500 zł -  dla oceny domów wycieczkowych,
5)   400 zł -  dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
6)   300 zł -  dla oceny kempingów (campingów) i schronisk,
7)   100 zł -  dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
nr 56 1020 1097 0000 7902 0116 2833

z dopiskiem „Kategoryzacja obiektu hotelarskiego”


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania

Odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54).


Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
pok. 312 (III piętro), tel. (+22) 5979-549, (+22) 5979-516, fax (+22) 5979-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 15640
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 08:22:00