Nazwa usługi

Kategoryzacja bazy hotelarskiej na terenie Województwa Mazowieckiego

 1. przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do wnioskowanego rodzaju i kategorii, tzw. „promesa”;
 2. zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii;
 3. potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do posiadanego rodzaju i kategorii;
 4. zmiana rodzaju i kategorii skategoryzowanego obiektu hotelarskiego;
 5. uchylenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju i kategorii oraz wykreślenie obiektu z ewidencji.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o kategoryzację bazy hotelarskiej na terenie Województwa Mazowieckiego.

 


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie promesy dla obiektu hotelarskiego, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna miejsce zamieszkania i adres;
 2. nazwę obiektu, jeśli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 3. określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu;
 4. wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu;
 2. dowód wniesienia opłaty za wydanie decyzji.
 1. Wniosek o zaszeregowanie, potwierdzenie zaszeregowania lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego
  do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii powinien zawierać:
 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu dok rajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o ile taki posiada;
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 4. określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 6. opis obiektu potwierdzający stopień spełniania przez ten obiekt wymagań do rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
 7. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
 8. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych, tj. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych, tj. opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub
  na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinię właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 4. w przypadku obiektów zabytkowych – opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność;
 5. dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydania decyzji.
 1. Formularz zgłoszenia informacji dotyczącej obiektu hotelarskiego powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku gdy przedsiębiorcą
  jest osoba fizyczna miejsce zamieszkania, adres i telefon;
 2. nazwę obiektu, jeżeli usługi były świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 3. podanie adresu obiektu;
 4. wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii jaką posiada;
 1. wskazanie przyczyny uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadanej kategorii oraz wykreślenia obiektu
  z ewidencji.


Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 100, urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej „RODO”) w celu prowadzenia Ewidencji Obiektów Hotelarskich, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

 1. Opłata za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

nr 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

 1. Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu
  do określonego rodzaju i kategorii:
 1. 1500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,
 2. 1000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
 3. 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną lub dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej
  20 pokoi,
 4. 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych,
 5. 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
 6. 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk,
 7. 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

nr 56 1020 1097 0000 7902 0116 2833

tytułem: „nazwa obiektu hotelarskiego” kategoryzacja


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania

Odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166);
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
pok. 312 (III piętro), tel. (+22) 5979-549, (+22) 5979-516, fax (+22) 5979-502
e-mail: dkpit@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 102403
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 08:22:00