Nazwa usługi

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, archiwa państwowe, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis:

 1. na wniosek przedsiębiorcy (art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) ;
 2. z urzędu, w drodze decyzji: (art. 51h ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach):
 • w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, o której mowa w art.71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, gdy:
  • przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym,
  • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem w wyznaczonym przez organ terminie,
  • organ prowadzący rejestr działalności regulowanej stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania, przez przedsiębiorcę, działalności objętej wpisem;
 • gdy wobec przedsiębiorcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności objętej wpisem;
 • gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego.


Wymagane dokumenty

1) wniosek o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
2) dowód uiszczenia opłaty za wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr faksu oraz e-mail.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;

 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu (z dopiskiem na kopercie: dotyczy wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych);

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia dotyczącego wykreślenia przedsiębiorcy na wniosek
z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych zgodnie z częścią II, ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.


Opłata za wykreślenie z rejestru może być wniesiona:
1) przekazem pocztowym;
2) przelewem.
 


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa,
tytułem: wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwiania sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Wykreślenie z rejestru z urzędu następuje w formie decyzji administracyjnej.
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz.1392 i 1890) stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYKREŚLONYCH Z REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH:
Przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych zlikwidowanych pracodawców są obowiązani zabezpieczyć przechowywaną dokumentację osobową i płacową do końca 50-letniego okresu przechowywania poprzez jej przekazanie na dalsze przechowywanie podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia w tym zakresie działalności.
1) Zabezpieczenie dokumentacji powinno nastąpić poprzez:
a) przekazanie jej na odpłatne przechowywanie podmiotowi uprawnionemu do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania, przy jednoczesnym zapewnieniu na ten cel środków finansowych na czas, jaki pozostał do wygaśnięcia umów przechowywania zawartych przez przedsiębiorcę;
b) w razie braku środków finansowych na pokrycie kosztów dalszego przechowywania, przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, winni zwrócić się do sądu rejestrowego o wydanie postanowienia o braku takich środków, które to postanowienie stanowiłoby podstawę przejęcia dokumentacji na czasowe nieodpłatne przechowywanie przez archiwum państwowe;

2) Zarówno wybór podmiotu, któremu dokumentacja zostanie przekazana jak i tryb dalszego jej zabezpieczenia należy do przedsiębiorcy, którego działalność przechowalnicza zmierza do zakończenia.

3) Zniszczenie przechowywanej dokumentacji naraża przechowawców na odpowiedzialność za popełnienie czynu określonego w art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, z późn. zm.);
2)  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
3)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
4)  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Archiwum Zakładowe, Warszawa, ul. B. Chrobrego 29
tel. (22) 632 66 08; 632 66 07, 632 66 04  
fax.(22) 632 66 07
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9318
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:02:00