Nazwa usługi

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
Marszałek Województwa Mazowieckiego, prowadzący rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych wykreśla wpis:

 1. z urzędu, w drodze decyzji (art. 51h ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) w przypadku:
  a) wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, o której mowa w art. 51ga ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w przypadku gdy:
  - przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 51c ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
    archiwach , niezgodne ze stanem faktycznym,
  - przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem w wyznaczonym przez organ    terminie,
  - organ prowadzący rejestr działalności regulowanej stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności  regulowanej przez przedsiębiorcę;
  b) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem;
  c) gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego,
 2. na wniosek przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy (art. 51h ust. 1b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).


Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Uwagi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp w stosunku do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących przedsiębiorcę;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (022) 5979663, e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe określone w pkt 1 wyżej:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, w celu związanym z prowadzeniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, w zakresie wpisu do ww. rejestru, jego zmiany i wykreślenia w kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, funkcja, na podstawie art. 51a ust.1 i art. 51c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
 4. Będą udostępnione w rejestrze publicznym, tj. rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonym przez Marszalka Województwa Mazowieckiego, który jest rejestrem jawnym i każdy ma prawo dostępu do niego;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Osobom fizycznym repezentującym przedsiębiorcę przysługuje prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej reprezentującej przedsiębiorcę;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 wyżej jest wymogiem ustawowym i przedsiębiorca jest zobowiązany do ich podania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Organizacji (z dopiskiem na kopercie: dotyczy wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych – Archiwum Zakładowe);
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, link do strony: ePUAP - katalog spraw, adres: www.epuap.gov.pl;
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka .


Opłaty

Wolne od opłat
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
 4. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania

Wykreślenie z rejestru z urzędu następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYKREŚLONYCH Z REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH:

Przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych zlikwidowanych pracodawców są obowiązani zabezpieczyć przechowywaną dokumentację osobową i płacową do końca 50-letniego okresu przechowywania poprzez jej przekazanie na dalsze przechowywanie podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia w tym zakresie działalności.

 1. Zabezpieczenie dokumentacji powinno nastąpić poprzez:
  a. przekazanie jej na odpłatne przechowywanie podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przechowywania, przy jednoczesnym zapewnieniu na ten cel środków finansowych na czas, jaki pozostał do wygaśnięcia umów przechowywania zawartych przez przedsiębiorcę;
  b. w razie braku środków finansowych na pokrycie kosztów dalszego przechowywania, przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, winni zwrócić się do sądu rejestrowego o wydanie postanowienia o braku takich środków, które to postanowienie stanowiłoby podstawę przejęcia dokumentacji na czasowe nieodpłatne przechowywanie przez archiwum państwowe;
 2. Zarówno wybór podmiotu, któremu dokumentacja zostanie przekazana jak i tryb dalszego jej  zabezpieczenia należy do przedsiębiorcy, którego działalność przechowalnicza zmierza do  zakończenia.

Zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub zmiana zapisu istotnej informacji lub inny sposób udaremnienia albo znacznego utrudnienia osobie uprawnionej zapoznania się z informacją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 5. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26;
Archiwum Zakładowe
02-479 Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 29;
tel. (22) 5349077; 632 66 07, 632 66 04;
fax.(22) 5349076;
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 58858
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:02:00