Nazwa usługi

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.


Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, a także informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.
 


Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Uwagi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp w stosunku do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących przedsiębiorcę;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (022) 5979663, e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe określone w pkt 1 wyżej:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, w celu związanym z prowadzeniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, w zakresie wpisu do ww. rejestru, jego zmiany i wykreślenia w kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, funkcja, na podstawie art. 51a ust.1 i art. 51c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
 4. będą udostępnione w rejestrze publicznym, tj. rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonym przez Marszalka Województwa Mazowieckiego, który jest rejestrem jawnym i każdy ma prawo dostępu do niego;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Osobom fizycznym repezentującym przedsiębiorcę przysługuje prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej reprezentującej przedsiębiorcę;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 wyżej jest wymogiem ustawowym i przedsiębiorca jest zobowiązany do ich podania


Miejsce składania

 1. osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Organizacji (z dopiskiem na kopercie: dotyczy wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych – Departament Organizacji Archiwum Zakładowe);
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, link do strony: ePUAP - katalog spraw, adres: www.epuap.gov.pl;
 4. lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka .


Opłaty

Wolne od opłat.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 3. Przewidując niezałatwienie sprawy w tych terminach marszałek województwa powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy oraz poucza o prawie do wniesienia ponaglenia.
 4. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania

Odmowa zmiany wpisu do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Archiwum Zakładowe, Warszawa, ul. B. Chrobrego 29
tel. (22) 632 66 08; 632 66 07, 632 66 04
fax.(22) 632 66 07
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 58389
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:59:00