Nazwa usługi

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, archiwa państwowe, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, a także informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.


Wymagane dokumenty

1) wniosek o zmianę wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
2) dowód uiszczenia opłaty za zmianę wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr faksu oraz e-mail.

Zmiany wpisu do rejestru obejmujące dane:
1) firmy przedsiębiorcy oraz jego siedziby i adresu;
2) miejsca wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru;
podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej z chwilą złożenia wniosku.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu (z dopiskiem na kopercie: dotyczy wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych);

  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

    Formularz ePuap
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia dotyczącego zmiany wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych zgodnie z częścią II, ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata za zaświadczenie dotyczące zmiany  wpisu do rejestru może być wniesiona:
1) przekazem pocztowym;
2) przelewem.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa,
tytułem: dokonanie zmiany wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Termin załatwienia sprawy przez urząd

  • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
  • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwiania sprawy.
  • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Odmowa zmiany wpisu do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890), stronie służy odwołanie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
 


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Archiwum Zakładowe, Warszawa, ul. B. Chrobrego 29
tel. (22) 632 66 08; 632 66 07, 632 66 04
fax.(22) 632 66 07
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 7648
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:59:00