Nazwa usługi

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, archiwa państwowe, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich


Wymagane dokumenty

1) wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych wraz
z oświadczeniem;
2) dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przechowawców akt osobowych
i płacowych.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr faksu oraz e-mail.

Na podstawie art. 51a ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „rejestrem”.

Od 1 stycznia 2006 r. organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Marszałek Województwa Mazowieckiego dokonuje wpisu do rejestru tych przedsiębiorców, których miejsce wykonywania działalności (archiwa) znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.
 
Warunkami wykonywania działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania są :
1) posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej do rozmiarów planowanej działalności bazy organizacyjno-technicznej, zapewniającej właściwe warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji;
2) posiadanie przez przedsiębiorcę regulaminu usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem;
3) zatrudnianie przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową.
W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.

Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaświadczenie o wpisie zawierające następujące dane:
1)  firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2)  zakres działalności gospodarczej objętej wpisem;
3)  miejsce wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
4)  datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca przekazuje do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykaz pracodawców, których dokumentację przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym oraz okres, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu (z dopiskiem na kopercie: dotyczy wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych);
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

     


Opłaty

Za wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 616 złotych zgodnie z częścią I, ust 36, pkt 10 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru może być wniesiona:
1) przekazem pocztowym;
2) przelewem. 


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa,
tytułem: wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są załatwiane w terminie 7 dni od daty wpływu, zgodnie z art. 67 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Sposób odwołania

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 i 1890), stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446         z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Archiwum Zakładowe; Warszawa, ul. B. Chrobrego 29
tel. (22) 632 66 08; 632 66 07, 632 66 04  
fax.(22) 632 66 07
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12253
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:56:00