Nazwa usługi

Kierowanie w trybie administracyjnym i w formie pisemnego skierowania małoletnich dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego prowadzonego przez organizację pozarządową na zlecenie samorządu województwa.


Odbiorca usługi

Samorządy powiatowe, na terenie których nie ma możliwości zapewnienia w trybie interwencyjnym krótkoterminowej opieki dla dzieci w okresie tuż po urodzeniu do ukończenia pierwszego roku życia, wymagających opieki i diagnozy stanu zdrowia, przygotowywanych do adopcji lub powrotu do rodziny.


Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek powiatowego centrum pomocy rodzinie z danego powiatu,
 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo wniosek rodziców dziecka lub osoby reprezentującej jego interesy, 
 • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
 • informacja dotycząca przebiegu pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach,

 

w przypadku dziecka cudzoziemskiego wymagane są dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
 • dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,
 • dokumenty podróży dziecka,
 • informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • informacja o rodzicach dziecka.


Uwagi

Umieszczenie w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym może przebiegać przed wydaniem skierowania.


Miejsce składania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

tel. 22 622 33 06, 22 622 42 32, 22 622 44 32, 22 622 45 32, 22 622 46 32, 22 622 48 32

fax: 22 622 47 32

mcps@mcps.com.pl


Opłaty

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym i są ustalane co roku przez marszałka województwa oraz podlegają zwrotowi przez powiat, który uznał swą właściwość w zakresie zapewnienia danemu dziecku pieczy zastępczej. Rozliczenia prowadzone są w formie dotacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.


Numer konta

Podawany każdorazowo w odrębnym porozumieniu zawieranym pomiędzy samorządem województwa, a starostą danego powiatu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 4. Uchwała Nr 730/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do wydawania skierowań dla dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 5. Uchwała Nr 729/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do zawierania porozumień z powiatami, w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu w tym ośrodku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
 6. Uchwała Nr 504/240/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania skierowań dla dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dla Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej).
 7. Uchwała Nr 505/240/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień z powiatami, w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu w tym ośrodku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie (dla Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

tel. 22 622 33 06, 22 622 42 32, 22 622 44 32, 22 622 45 32, 22 622 46 32, 22 622 48 32

fax: 22 622 47 32

mcps@mcps.com.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 13120
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:49:00