Nazwa usługi

Adopcja krajowa.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych.


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 poz. 332 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty składane i szczegółowo omawiane są na pierwszym spotkaniu informacyjnym w Ośrodku Adopcyjnym.

Kandydaci po odbytej rozmowie i szczegółowym ustaleniu winni złożyć:

- wniosek rodziny skierowany do Ośrodka określający cel starań,

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym,

- życiorysy,

- zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,

- zaświadczenia od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji,

- zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej,

- oświadczenia dotyczące chorób psychicznych lub zaburzeń natury psychicznej oraz uzależnień,

- zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- podpisane oświadczenia o wyrażenie zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby ośrodka i sądu

 


Uwagi

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o procedurze adopcyjnej winni umówić się telefonicznie na spotkanie.


Miejsce składania

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z:

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

oraz z Oddziałami Zamiejscowymi

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

 

1. Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

 

2. Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

 

3. Oddział Zamiejscowy w Płocku

ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock

tel. 24 366 66 71

 

4. Oddział Zamiejscowy w Radomiu

ul. Mokra 2, 26-610 Radom

tel. 48 331 11 50

5. Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30.


Opłaty

Brak opłat


Numer konta

Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie określony ustawowo


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

 

Oddziały Zamiejscowe

1. Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

 

2. Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

 

3. Oddział Zamiejscowy w Płocku

ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock

tel. 24 366 66 71

 

4. Oddział Zamiejscowy w Radomiu

ul. Mokra 2, 26-610 Radom

tel. 48 331 11 50

 

5. Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30.


Licznik wyświetleń: 8379
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:28:00