Nazwa usługi

Adopcja krajowa.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych.


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
Dokumenty składane i szczegółowo omawiane są na pierwszym spotkaniu informacyjnym w Ośrodku Adopcyjnym.
Kandydaci po odbytej rozmowie i szczegółowym ustaleniu winni złożyć:

 • wniosek rodziny skierowany do Ośrodka określający cel starań,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym,
 • życiorysy,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenia od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji,
 • zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej,
 • oświadczenia dotyczące chorób psychicznych lub zaburzeń natury psychicznej oraz uzależnień,
 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisane oświadczenia o wyrażenie zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby ośrodka i sądu


Uwagi

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o procedurze adopcyjnej winni umówić się telefonicznie na spotkanie.

 1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa; tel.: (22) 621 03 05, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl; działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych  e-mail : iod@mcps.com.pl.;
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. dane mogą być przekazywane podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Miejsce składania

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z:

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

oraz z Oddziałami Zamiejscowymi

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

 

1. Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

 

2. Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

 

3. Oddział Zamiejscowy w Płocku

ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock

tel. 24 366 66 71

 

4. Oddział Zamiejscowy w Radomiu

ul. Mokra 2, 26-610 Radom

tel. 48 331 11 50

5. Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30.


Opłaty

Brak opłat


Numer konta

Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie określony ustawowo


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2017 r. poz. 682 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

 

Oddziały Zamiejscowe

1. Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

 

2. Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

 

3. Oddział Zamiejscowy w Płocku

ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock

tel. 24 366 66 71

 

4. Oddział Zamiejscowy w Radomiu

ul. Mokra 2, 26-610 Radom

tel. 48 331 11 50

 

5. Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30.


Licznik wyświetleń: 74229
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:28:00