Nazwa usługi

Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań publicznych.


Odbiorca usługi

1. Organizacje pozarządowe;

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715

z póź. zm.), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Wymagane dokumenty

1. Jeden egzemplarz oferty zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25 z póź. zm).

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.


Uwagi

1. Wszystkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

2. Decyduje data stempla pocztowego przy składaniu dokumentów drogą pocztową.

3. Każda oferta powinna zawierać dopisek na kopercie wskazany w ogłoszeniu konkursowym na realizację

danego zadania.


Miejsce składania

Osobiście w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62 A,

w godzinach: 8.00 – 16.00; za pośrednictwem poczty na adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 A; drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: mcps@mcps.com.pl.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego są zamieszczane każdorazowo w ogłoszeniach na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl oraz na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego

– zakładka „Konkursy ofert”, na tablicach ogłoszeń w siedzibie MCPS, a także na tablicach w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ogłoszenia wskazują m.in.:

1. terminy składania ofert,

2. terminy dokonania oceny formalnej ofert,

3. termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Informacje dot. rozstrzygnięcia konkursów zamieszczane są jak wyżej.


Sposób odwołania

Podmiot, którego oferta została odrzucona na etapie oceny formalnej ma możliwość złożenia zastrzeżenia w tej sprawie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do Urzędu) na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl oraz Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert”.

Ewentualne zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół opiniujący oferty przed przystąpieniem do oceny merytorycznej. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – www.mcps.com.pl oraz Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego - www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert”, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1118 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z póź. zm.).

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z póź. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.).

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z póź. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25 z póź. zm).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia

wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej (Dz. U. Nr 196, poz. 1421).


Sprawę prowadzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań publicznych w różnym zakresie prowadzona jest przez:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 00-002 Warszawa

Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

tel. (22) 622-42-32, fax. (22) 622-47-32

e-mail: mcps@mcps.com.pl


Licznik wyświetleń: 18933
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:24:00