Nazwa usługi

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów 


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy i podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzący działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na obowiązującym druku, zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu składania wniosków wraz z wymaganym kompletem dokumentów.


Miejsce składania

Osobiście lub przez posłańca w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a, w godzinach: 8.00 – 16.00;

za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


Opłaty

brak


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy określone w zasadach realizacji zadania.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381) wraz z aktami wykonawczymi;

5. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584);

6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1940, z 2007 r. Nr 230, poz. 1696 oraz z 2014 r. poz. 807).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

Wydział ds. osób niepełnosprawnych,

pok. nr 311

tel.: 22 622-42-32, w. 19, fax.: 22 622-47-32

e-mail: arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl


Licznik wyświetleń: 23853
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:12:00