Nazwa usługi

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 


Odbiorca usługi

Powiat, gmina, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na druku zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z załącznikami, tj.:

 1.  pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Organizatora),
 2. statut Organizatora,
 3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji aktualny na dzień składania wniosku,
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, lokalu lub nieruchomości stanowiącej siedzibę zakładu,
 5. dokument potwierdzający zgodę właściciela obiektu, lokalu lub nieruchomości na utworzenie i działanie zakładu aktywności zawodowej,
 6. plan działalności wytwórczej lub usługowej zakładu uwzględniający w szczególności dokładny opis planowanej działalności, plan sprzedaży, plan ekonomiczny,
 7. dokument potwierdzający rozeznanie Organizatora na rynku zbytu dla planowanej działalności,
 8. projekt programu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym: zakres, metody, terminy realizacji,
 9. plan pomieszczeń zakładu,
 10. projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji w zakładzie z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników wynikających z ich niepełnosprawności,
 11. oświadczenie Organizatora, że dokumentacja projektowa (plan pomieszczeń zakładu i projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji w zakładzie z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników wynikających z ich niepełnosprawności) spełnia wymogi określone dla danego rodzaju obiektu w przepisach prawa budowlanego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,
 12. projekt regulaminu zakładu,
 13. projekt regulaminu zakładowego funduszu aktywności,
 14. preliminarz kosztów utworzenia zakładu z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz.850) z dnia 17 lipca 2012 r. z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
 15. Preliminarz kosztów działania zakładu z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz.850) z dnia 17 lipca 2012, z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
 16. dokumenty potwierdzający wkład Organizatora na pokrycie kosztów części zadania nieobjętych dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 17. dokument potwierdzający rozeznanie organizatora na rynku dla planowanej działalności,
 18. oświadczenie, że dokumentacja projektowa, wymieniona w pkt 9 i 10 spełnia wymogi określone dla danego rodzaju obiektu w przepisach prawa budowlanego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,
 19. kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych przewidziane w przepisach prawa budowlanego, co do którego właściwy organ nie złożył w ustawowym terminie sprzeciwu,
 20. informacja dotycząca dotychczasowej działalności Organizatora na rzecz osób niepełnosprawnych. 


Miejsce składania

 • osobiście w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62 A,
  w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 A.


Opłaty

brak


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od dnia otrzymania opinii starosty nt. wniosku.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. 2012 r., poz. 850).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

Wydział ds. osób niepełnosprawnych,

pok. nr 311

tel.: 22 622-42-32, w. 19, fax.: 22 622-47-32

e-mail: anna.wieczorkowska@mcps.com.pl 


Licznik wyświetleń: 9541
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:49:00