Nazwa usługi

Poradnictwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych, osoby, które już przysposobiły dziecko, kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.


Wymagane dokumenty

Korzystanie z poradnictwa udzielanego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.


Uwagi

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady winny umówić się telefonicznie na spotkanie indywidualne, lub przesłać zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.

 1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowy  Zjazd 1, 00-301 Warszawa, tel.: (22) 621 03 05, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl; działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych e-mail:  iod@mcps.com.pl.;
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE              z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. dane mogą być przekazywane podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Miejsce składania

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z:
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
lub
 
1. Oddziałem Zamiejscowym w Ciechanowie
ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 09
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
 
2. Oddziałem Zamiejscowym w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 717 03 04
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
 
3. Oddziałem Zamiejscowym w Płocku
ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock
tel. 24 366 66 71
e-mail: woa.plock@mcps.com.pl
 
4. Oddziałem Zamiejscowym w Radomiu
ul. Mokra 2, 26-610 Radom
tel. 48 331 11 50
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
 
5. Oddziałem Zamiejscowym w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,
08-110 Siedlce
tel. 25 644 06 30.
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

lub Oddziały Zamiejscowe


Licznik wyświetleń: 217133
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:44:00