Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na skup maku i konopi włóknistych


Odbiorca usługi

przedsiębiorcy z terenu całego kraju


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na skup maku niskomorfinowego na cele spożywcze lub konopi włóknistych, z podaniem numeru NIP lub REGON wnioskodawcy.
  2. Informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.
  3. Informację dotyczącą miejsca dokonywania skupu i bazy przechowalniczej skupionego maku.
  4. Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo kopię dokumentu potwierdzającego uznanie przetwórcy przez państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska - w przypadku zezwolenia wojewody na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy sprzedaży;
  5. Zobowiązanie do przekazywania na żądanie wojewody informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.


Uwagi

Zezwolenia wydawane są bezterminowo.


Miejsce składania

osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul.
Nowogrodzkiej 62a, V p. pokój nr 312 w godzinach: od 8.00 do 16.00 codziennie
lub za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
 


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi  125,00 zł


Numer konta

Opłaty należy wnosić na konto:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a 02-002 Warszawa
Bank PKO BP Bank Polski SA
12 1020 1026 0000 1002 0233 6378


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

  1. Art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ;
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Sprawę prowadzi

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania zezwoleń w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, III p. pok. 312
tel. 22 622 42 32 wew. 16
fax. 22 622 47 32
e-mail: mcps@mazovia.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 9599
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:48:00