Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi  do 18 % zawartości   alkoholu


Odbiorca usługi

przedsiębiorcy z terenu województwa mazowieckiego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% zawartości alkoholu, oddzielnie na piwo i wino;
 2. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
 4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie
  do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
 5. zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 6. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę
  z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
 7. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;
 8. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.


Uwagi

Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.

Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata. Zezwolenia na wyprzedaż wydawane
są maksymalnie na okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.


Miejsce składania

 • osobiście  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a, III p., pokój
  nr 312 w godzinach: od 8.00 do 16.00 codziennie lub za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum  Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.


Opłaty

 • opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego  napojami alkoholowymi
  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa lub za wydanie zezwolenia na  prowadzenie w kraju  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 %  do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa wynosi
  4.000 zł (za pojedyncze zezwolenie) dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie
  po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.  
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za wydanie jednego
  z zezwoleń  wymienionych powyżej  ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim z zaokrągleniem do 100 zł. Opłata wnoszona jest wraz z pisemnym oświadczeniem
  o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
 • opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej
  w stosunku  do wymienionych w wydanych zezwoleniach,  wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu   jego wydania.
 • opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
 • opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
  o   zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł.
 • opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, wynosi 50 zł.


Numer konta

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62a   02-002 Warszawa

Bank PKO BP Bank Polski SA

12 1020 1026 0000 1002 0233 6378


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Art. 9  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356  ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania zezwoleń w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, III p. pok. 312

tel. 22 622 42 32 wew. 16

fax. 22 622 47 32;  e-mail: mcps@mcps.com.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 12884
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:41:00