Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi  do 18 % zawartości   alkoholu


Odbiorca usługi

przedsiębiorcy z terenu województwa mazowieckiego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% zawartości alkoholu, oddzielnie na piwo i wino;
 2. umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
 4. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
 5. zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinia odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 6. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
 7. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;
 8. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata. Zezwolenia na wyprzedaż wydawane
są maksymalnie na okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.


Uwagi

W przypadku, kiedy podmiotem  składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) zastosowanie ma poniższe:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl., a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, na podstawie: art. 9  ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487)  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 6. nie będą przesyłane do Państwa trzeciego;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Miejsce składania

 • osobiście  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a, III p., pokój
   nr 312 w godzinach: od 8.00 do 16.00 codziennie lub za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.
   


Opłaty

 • opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego  napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa lub za wydanie zezwolenia na  prowadzenie w kraju  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 %  do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa wynosi 4 000 zł (za pojedyncze zezwolenie) dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.  
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za wydanie jednego
 • z zezwoleń  wymienionych powyżej  ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim z zaokrągleniem do 100 zł. Opłata wnoszona jest wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
 • opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej w stosunku  do wymienionych w wydanych zezwoleniach,  wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu   jego wydania.
 • opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
 • opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł.
 • opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, wynosi 50 zł.


Numer konta

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62a   02-002 Warszawa

Bank PKO BP Bank Polski SA

12 1020 1026 0000 1002 0233 6378


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, które należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.
 


Podstawa prawna

 1. Art. 9  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).
   


Sprawę prowadzi

Wydział ds. wydawania zezwoleń w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, III p. pok. 312
tel. 22 622 42 32 wew. 16
fax. 22 622 47 32;  e-mail: mcps@mcps.com.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 21301
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:41:00