Nazwa usługi

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami („Wpis”), wydawanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej do ewidencji („Zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu („Aktualizacja”)


Odbiorca usługi

Osoba fizyczna będąca psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


Wymagane dokumenty

1. Do usługi „Wpis”:
1) wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów (plik do pobrania);
2) dokumenty (kserokopie) potwierdzające:
a) posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku psychologia,
b) ukończenie z wynikiem pozytywnym podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
3) oświadczenie psychologa;
4) dowód uiszczenia opłaty za wpis.
2. Do usługi „Zaświadczenie”:
1) wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów
    (plik do pobrania);
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.
3. Do usługi „Aktualizacja”:
1) ankieta - aktualizacja danych (plik do pobrania);
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (o ile aktualizacja danych wymaga posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji).

 


Uwagi

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100; email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu prowadzenia ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych oraz w celu nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, na podstawie art. 87 ust. 3 i art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 4. będą udostępniane w wyciągu z ewidencji uprawnionych psychologów transportu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na potrzeby informacji publicznej (udostępnienie w tej formie dotyczy wyłącznie imienia, nazwiska i numeru w ewidencji) oraz mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServletnazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm;
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

 1. Do usługi „Wpis”:
  opłatę za wpis w wysokości 40,00 zł należy wnieść na konto:
  93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 lub w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - z dopiskiem „ewidencja uprawnionych psychologów”.
  Kasa Urzędu otwarta jest w godz. 12.00 – 15.00.
  W ramach opłaty za wpis wnioskodawca otrzyma decyzję i zaświadczenie o wpisie do ewidencji.
 2. Do usługi „Zaświadczenie”:
  opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto:
  96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1. Do usługi „Wpis” i „Aktualizacja”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca.
2. Do usługi „Zaświadczenie”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni.
Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od tej decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, co następuje w drodze postanowienia, wnioskodawcy służy zażalenie.
 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 73870
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 11:51:00