Nazwa usługi

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ („WPIS”), WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WPIS PODMIOTOM WPISANYM WCZEŚNIEJ DO REJESTRU („ZAŚWIADCZENIE”) ORAZ AKTUALIZACJA WPISU („AKTUALIZACJA”)


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną


Wymagane dokumenty

1. Do usługi „Wpis”:
1) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (plik do pobrania);
2) oświadczenie przedsiębiorcy (plik do pobrania);
3) dowód uiszczenia opłaty za wpis.
2. Do usługi „Zaświadczenie”:
1) wniosek o wydanie zaświadczenia (plik do pobrania);
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
3. Do usługi „Aktualizacja”:
1) ankieta - aktualizacja danych (plik do pobrania);
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (o ile aktualizacja danych wymaga posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru).
 


Uwagi

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że w przypadku kiedy przedsiębiorcą składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zastosowanie ma poniższe:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100; email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane przedsiębiorcy:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 4. będą udostępniane w wyciągu z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na potrzeby informacji publicznej (udostępnienie w tej formie dotyczy wyłącznie nazwy przedsiębiorcy, adresu pracowni psychologicznej, KRS, NIP, REGON i numeru w rejestrze) oraz mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przedsiębiorcy przysługuje prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

 1. Do usługi „Wpis”:
  opłatę za wpis w wysokości 400,00 zł należy wnieść na konto:
  93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 lub w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Kasa Urzędu otwarta jest w godz.: 12.00 – 15.00.
  W ramach opłaty za wpis wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 2. Do usługi „Zaświadczenie”:
  opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść
  na konto: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.

 3.  

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1. Do usługi „Wpis” i „Zaświadczenie”: – w ciągi 7 dni.
2. Do usługi „Aktualizacja”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca.
Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, co następuje w drodze postanowienia, wnioskodawcy służy zażalenie.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2017 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 78570
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 11:47:00