Nazwa usługi

WYDAWANIE DECYZJI O UMIESZCZENIU I ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W KRAJOWYM OŚRODKU MIESZKALNO – REHABILITACYJNYM DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
W DĄBKU

 


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne chore na stwardnienie rozsiane (SM)


Wymagane dokumenty

 1. decyzja o skierowaniu do Ośrodka w Dąbku wydana przez organ gminy właściwej;
 2. podanie osoby ubiegającej się o skierowanie do KOMR;
 3. wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej organu gminy właściwej;
 4. dokumenty poświadczające wysokość dochodów osoby ubiegającej się o umieszczenie w KOMR;
 5. wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności przez osobę ubiegającą się o umieszczenie w KOMR;
 6. ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne osoby ubiegającej się o umieszczenie w KOMR.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o umieszczeniu i odpłatności za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, na podstawie art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione KOMR w Dąbku w celu realizacji wydanej decyzji oraz mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych lub wydaniem decyzji negatywnej na zasadach i w trybie k.p.a.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePUAP  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym strony.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie powinno być złożone w formie oświadczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia zrzeczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.)

   


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej

adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 900
fax. 22 59 79 902
e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 87854
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 11:14:00