Nazwa usługi

Wydawanie decyzji o umieszczaniu i odpłatności za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne chore na stwardnienie rozsiane (SM)


Wymagane dokumenty

1) decyzja o skierowaniu do ośrodka wydana przez organ gminy właściwej;
2) podanie osoby ubiegającej się o skierowanie do KOMR;
3) wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej organu gminy właściwej;
4) dokumenty poświadczające wysokość dochodów osoby ubiegającej się o umieszczenie w KOMR;
5) wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności przez osobę ubiegającą się o umieszczenie w KOMR;
6) ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne osoby ubiegającej się o umieszczenie w KOMR.


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Wnioskujący o decyzje o umieszczeniu i opłacie za pobyt w KOMR w Dąbku”  jest Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).
Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServletnazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym strony.
 


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie powinno być złożone w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia zrzeczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej

adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 900
fax. 22 59 79 902
e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9487
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 11:14:00