Nazwa usługi

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich,
w celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami („Wpis”) oraz wydawanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej
do ewidencji („Zaświadczenie”).

 


Odbiorca usługi

Osoba fizyczna będąca lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wymagane dokumenty

1. Do usługi „Wpis”:
1) wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy (plik do pobrania);
2) dokumenty (kserokopie) potwierdzające:
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) co najmniej 5 – letni staż pracy w zawodzie lekarza,
c) nabycie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
3)  oświadczenie lekarza (plik do pobrania);
4) dowód uiszczenia opłaty za wpis.


2. Do usługi „Zaświadczenie”:
1) wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy (plik do pobrania);
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie oświadczenia.


3. Do usługi „Aktualizacja”:
1) wniosek o aktualizację danych;
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (o ile aktualizacja danych wymaga posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji).


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Ewidencja uprawnionych lekarzy” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Kasa Urzędu otwarta jest w godz.: 12.00 – 15.00


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServletnazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm;
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

1. Do usługi „Wpis”:
opłatę za wpis w wysokości 50,00 zł należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa - z dopiskiem „ewidencja uprawnionych lekarzy”.
2. Do usługi „Zaświadczenie” :
opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto
lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15,
03-708 Warszawa.


Numer konta

1. Do usługi „Wpis”: - 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622.
2. Do usługi „Zaświadczenie”: - 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1. Do usługi „Wpis” i „Aktualizacja”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca.
2. Do usługi „Zaświadczenie”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni


Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od tej decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, co następuje w drodze postanowienia, wnioskodawcy służy zażalenie.
 


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 j.t.).


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 24473
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 10:15:00