Nazwa usługi

Zezwolenia wydawane w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów


Odbiorca usługi

Podmiot leczniczy, który posiada:
1) aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny;
2) pomieszczenia przystosowane do:
a) wydawania środka substytucyjnego,
b) prowadzenia terapii grupowej,
c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
d) pobierania próbek do analizy,
e) przechowywania i przygotowywania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;
3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych.


Wymagane dokumenty

1) wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
2) pozytywna opinia Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
3) program leczenia substytucyjnego;
4) opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
5) umowa z apteką albo umowa z hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny w przypadku braku apteki szpitalnej;
6) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
7) decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę;
8) zaświadczenie prawa wykonywania zawodu bądź potwierdzenie kwalifikacji osób biorących udział w programie leczenia substytucyjnego;
9) wskazanie do zatrudnienia, jako kierownika programu, lekarza posiadającego co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz co najmniej 3-miesięczny staż pracy w podmiotach prowadzących leczenie osób uzależnionych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii jako kierownika programu, programem kierować może lekarz innej specjalności, jeżeli posiada co najmniej dwuletni roczny staż pracy
w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych. W tym przypadku podmiot leczniczy jest obowiązany zatrudnić lekarza posiadającego co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
10) oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że zapewnione są odpowiednie warunki kadrowe do realizacji programu leczenia ambulatoryjnego, dotyczące w szczególności kierownika programu substytucyjnego oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych, szczegółowo określone w §15 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368).


Uwagi

Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy podmiot leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.
W przypadku, kiedy podmiotem leczniczym składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, z późn. zm.) zastosowanie ma poniższe:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów oraz weryfikacji spełniania warunków stanowiących podstawę wydania zezwolenia, na podstawie: art. 28 ust. 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 8. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServletnazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Bez opłat


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym strony.

 


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie powinno być złożone w formie oświadczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia zrzeczenia przez ostatnią ze stron postepowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368)
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
 5. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.)

   


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej
tel. 22 59 79 900
fax. 22 59 79 902
e-mail : zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 67795
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 10:12:00