Nazwa usługi

Zgłoszenie roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego.


Odbiorca usługi

Klienci poszkodowani na skutek złożenia oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego.


Wymagane dokumenty

 1. Kopia umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między organizatorem turystyki i/lub pośrednikiem turystycznym i klientem;
 2. Kopia dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego należności za imprezę turystyczną, określonej w umowie;
 3. Oświadczenie klienta organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego zobowiązań umownych o określonej wartości;
 4. Oświadczenie klienta organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między klientem, a Urzędem należy podać nr telefonu oraz e-mail.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z zapisami umowy gwarancji ubezpieczeniowej, umowy gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów roszczenia można składać w terminie do 1 roku po upływie okresu jej obowiązywania.


Gwarancja wygasa przed upływem terminu w następujących przypadkach:

 • z chwilą wypłaty przez gwaranta całej sumy gwarancji,
 • z dniem, w którym decyzja beneficjenta o zakazie wykonywania przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stała się ostateczna, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązań gwaranta wynikających z gwarancji, dotyczących umów zawartych przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego z klientem w okresie obowiązywania gwarancji.

Po otrzymaniu dokonanego przez gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego, beneficjent, tj. Marszałek Województwa Mazowieckiego, wydaje dyspozycję wypłaty środków, a gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.


Za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów odpowiada gwarant.


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki

Adres: ul. B. Brechta 3,  03-472 Warszawa
tel. (22) 59 79 544
fax. (22) 59 79 542
e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 23260
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 09:16:00