Nazwa usługi

Udzielanie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 


Odbiorca usługi

Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 


Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z wymaganymi załącznikami, wymienionymi w § 6 uchwały Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. 


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
  będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 3. będą udostępniane:
  a. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  b. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl;
  c. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl;
  d. na tablicach ogłoszeń w siedzibie i w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
  na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w naborze. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku, złożonego w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.


Miejsce składania

1) osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;

2) osobiście w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

- 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1,

- 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38,

- 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,

- 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a,

- 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 


Opłaty

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Określa każdorazowo uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. 


Sposób odwołania

Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie. 


Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013.596 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014. 1446 j.t.)

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885, z późn. zm),

4) uchwała Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel: (22) 59-79-244, fax (22) 59-79-502

e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 58472
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 09:11:00