Nazwa usługi

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych


Odbiorca usługi

Organizatorzy Turystyki i Przedsiębiorcy Ułatwiający Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.
  Załączniki do wniosku:
  1) Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.).
  2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  3) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
  4) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).
 2. Wniosek o zmianę danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.
  Załączniki do wniosku:
  1) W przypadku zmiany nazwy firmy, zmiany adresu siedziby firmy, zmiany przedmiotu działalności bądź zmiany zasięgu terytorialnego należy dostarczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych .
  2) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Wniosek o wykreślenie z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego.
 4. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 5. Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 6. Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr telefonu, nr faksu, e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:

 1. rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 2. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59-79-100, e-mail: urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 3. dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 4. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia ejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.);
 5. będą udostępniane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i ministrowi właściwemu ds. turystyki;
 6. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 7. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 8. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Opłaty

 1. Opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty;
 2. Opłata za zmianę danych we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego – 17;
 3. Opłata za wydanie Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 17 zł;
 4. Opłata za wydanie Zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 17 zł;
 5. Pozostałe zaświadczenia – 17 zł.


Numer konta

Urząd Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy turystycznemu do tego rejestru
w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z załącznikami. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest zaświadczenie lub wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach wpisanych do Ewidencji. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca turystyczny może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę turystycznego do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) „Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:

 • jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Pozostałe sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, oraz od decyzji administracyjnej marszałka województwa o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest minister właściwy ds. turystyki.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646);
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystyczny (Dz. U. 2017 r. poz. 2507);
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2508);
 6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2497);
 7. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2465);
 8. Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1174);
 9. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Dz. U. z 2018 r. poz. 518);
 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1.


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel.  (22) 59-79-501
fax. (22) 59-79-502
e-mail: dkpit@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 93097
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 08:59:00
 • Liczba pobrań: 1249, Rozmiar pliku: 23 kB, Typ pliku: docx
 • Liczba pobrań: 1115, Rozmiar pliku: 23 kB, Typ pliku: docx
 • Liczba pobrań: 1406, Rozmiar pliku: 23 kB, Typ pliku: docx