Nazwa usługi

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni Województwa Mazowieckiego


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.
Załączniki:
a) oświadczenie o treści określonej art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych
b) dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia finansowego, tj.:

 • oryginał lub potwierdzony przez podmioty, które go podpisały odpis umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych, zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 6 i art. 10 ww. ustawy;
lub
 • oświadczenie o treści określonej w art. 7 ust. 5a ustawy o usługach turystycznych w przypadku świadczenia imprez turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyjmowania wszelkich wpłat klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi wyłącznie na rachunek powierniczy;

lub

 • dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1a i 1b oraz art. 7 ust. 5b ustawy o usługach turystycznych wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie utworzyli oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 514 zł za wpis do rejestru.


2. Wniosek o zmianę danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.
Załączniki:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 257 zł - przy rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku innych zmian (dot. nazwy firmy, adresów siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, przedmiotu działalności, osoby wskazanej do kierowania działalnością turystyczną),
 • oryginał aktualnego dokumentu umowy gwarancji bankowej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, jeżeli zmiana dotyczy danych zawartych w treści tego dokumentu, tj. nazwy firmy, adresu siedziby firmy, przedmiotu działalności bądź zasięgu terytorialnego.

3. Wniosek o wykreślenie z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego.
4. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.
5. Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.
6. Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr telefonu, nr faksu, e-mail.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Opłaty

 1. Opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 514 zł
 2. Opłata za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych:
 • 257 zł przy rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności,
 • 17 zł w przypadku innych zmian,

3. Inne zaświadczenia – 17 zł


Numer konta

Urząd Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1. dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego – 7 dni,
2. pozostałe – 30 dni


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017.1553 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017.2168 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2013.511);
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2017.2004)
 6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2011.88.499);
 7. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. 2016.1861).


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel.  (22) 59-79-501
fax. (22) 59-79-502
e-mail: dkpit@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 27044
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 08:59:00
 • Liczba pobrań: 766, Rozmiar pliku: 43 kB, Typ pliku: doc
 • Liczba pobrań: 740, Rozmiar pliku: 40 kB, Typ pliku: doc
 • Liczba pobrań: 907, Rozmiar pliku: 40 kB, Typ pliku: doc