Nazwa usługi

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych


Odbiorca usługi

Organizatorzy Turystyki i Przedsiębiorcy Ułatwiający Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.
  Załączniki do wniosku:
  1) Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 z późn.zm.).
  2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  3) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm.).
  4) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.).
 2. Wniosek o zmianę danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.
  Załączniki do wniosku:
  1) W przypadku zmiany nazwy firmy, zmiany adresu siedziby firmy, zmiany przedmiotu działalności bądź zmiany zasięgu terytorialnego należy dostarczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych .
  2) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Wniosek o wykreślenie z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego.
 4. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 5. Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 6. Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr telefonu, nr faksu, e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.), celu prowadzenia Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 2. rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 3. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 4. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji.

 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania: 

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania wpisu/wykreślenia z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Opłaty

 1. Opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty;
 2. Opłata za zmianę danych we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego – 17;
 3. Opłata za wydanie Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 17 zł;
 4. Opłata za wydanie Zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego - 17 zł;
 5. Pozostałe zaświadczenia – 17 zł.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy turystycznemu do tego rejestru
w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z załącznikami. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest zaświadczenie lub wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach wpisanych do Ewidencji. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca turystyczny może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę turystycznego do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn.zm.)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.) „Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:

 • jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Pozostałe sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, oraz od decyzji administracyjnej marszałka województwa o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest minister właściwy ds. turystyki.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Rozwoju terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 548 z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 późn.zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystyczny (Dz. U. 2017 r. poz. 2507);
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2508);
 6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2497);
 7. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2465);
 8. Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1174);
 9. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Dz. U. z 2018 r. poz. 518);
 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z późn.zm. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1. z późn.zm.


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel.  (22) 59-79-501
fax. (22) 59-79-502
e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 97874
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-01-23 12:15:00