Nazwa usługi

Wydawanie identyfikatorów dla przewodników górskich


Odbiorca usługi

Przewodnicy górscy


Wymagane dokumenty

Identyfikator przewodnika górskiego otrzymuje osoba, która posiada nadane
uprawnienia przewodnika górskiego i złożyła wniosek o wydanie identyfikatora wraz z fotografią.

 


Uwagi

Odbiór identyfikatorów osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Warszawie,
Warszawa, ul. B. Brechta 3, pok. 309, w godzinach: 8.00 – 16.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. 22 59-79-100, tel. urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
2) dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w celu prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego zgodnie z ustawą
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1553, z póżn. zm ),
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu prowadzenia nadanych uprawnień przewodnika górskiego  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
5) nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –     na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.

 


..........................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

 


Miejsce składania

- osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 16.00;
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).
 


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn.zm.).
 


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu
i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

1. art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych;
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO).


 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59-79-546; 59-79-547
fax. 22/59-79-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl
 

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 127486
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 14:01:00