Nazwa usługi

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie szkoleń
dla kandydatów na przewodników górskich.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów
na Przewodników Górskich


Wniosek, o którym mowa winien zawierać następujące dane:

 1. nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącą osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania,
 2. wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie przeprowadzona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie:
  • czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy, czy uzupełniający,
  • obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich;
 4. wskazanie, czy  wpis do rejestru ma dotyczyć  zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe,
 5. wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem,
 6. informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia,
 7. opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.


Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o treści określonej art. 24 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o usługach turystycznych;
 • dowód wpłaty za wpis do rejestru.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;

 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. – (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)

 1. Wpis do rejestru działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich podlega opłacie skarbowej :
 • opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) - 17 zł,
 • zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot. rozszerzenia działalności - 17 zł
 • zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot. zmiany adresu, kierownika szkolenia - 17 zł,
 • opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich non-profit - 17 zł,
 • zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność tzw. non-profit w części dot. rozszerzenia działalności - 17 zł,
 • zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność tzw. non-profit w części dot. zmiany adresu, kierownika szkolenia -17 zł,
 • opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) dla organizacji pożytku publicznego - zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich dla organizacji pożytku publicznego w części dot. rozszerzenia działalności, zmiany adresu, kierownika szkolenia - zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – zwolnienie z opłaty skarbowej.


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy,
ul. Kłopotowskiego 15,
03-708 Warszawa


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W przypadku, gdy wniosek jest kompletny w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest wydanie zaświadczenia.
 


Sposób odwołania

W przypadku otrzymania decyzji odmownej dot. wpisu do rejestru, za pośrednictwem
Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
 


Podstawa prawna

 1. art. 24  ust. 1-8 i ust. 10-12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.1553 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)


   


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59 79 546,22/ 59 79-547, fax. 22/59-79-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8039
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:47:00