Nazwa usługi

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie szkoleń
dla kandydatów na przewodników górskich.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów
na Przewodników Górskich

Wniosek, o którym mowa winien zawierać następujące dane:
1.    nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącą
osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania,
2. wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie przeprowadzona w ramach prowadzonej działalności
      gospodarczej,
3.     określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie:
a)  czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy, czy uzupełniający,
b)  obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich;
4.     wskazanie, czy  wpis do rejestru ma dotyczyć  zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń
       na stałe,
5. wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec marszałka
      województwa w sprawach związanych ze szkoleniem,
6. informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca
      prowadził uprzednio szkolenia,
7. opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych,
a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o treści określonej art. 24 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów  
   wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1533, z późn. zm.);
- dowód wpłaty za wpis do rejestru.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. 22 59-79-100, tel. urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
2) dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w celu prowadzenia Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1553, z póżn. zm ),
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu prowadzenia Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich  zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
5) nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.

 


..........................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy- osób uprawnionych do reprezentacji)


Miejsce składania

osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 16.00;
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. – Dz.U. z  2018 r. poz. 1044)

1. Wpis do rejestru działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich podlega opłacie
skarbowej :
• opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) - 17 zł,
•  zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników
Górskich dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot.
rozszerzenia działalności - 17 zł
• zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników
Górskich dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części
dot. zmiany adresu, kierownika szkolenia - 17 zł,
• opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
non-profit - 17 zł,
• zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników
Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność tzw. non-profit
w części dot. rozszerzenia działalności - 17 zł,
• zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników
Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność tzw. non-profit
w części dot. zmiany adresu, kierownika szkolenia -17 zł,
• opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
(szkolenia jednorazowe i stałe) dla organizacji pożytku publicznego - zwolnienie z opłaty skarbowej,
• zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników
Górskich (szkolenia jednorazowe i stałe) do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
dla organizacji pożytku publicznego w części dot. rozszerzenia działalności, zmiany adresu, kierownika szkolenia -
zwolnienie z opłaty skarbowej,
• wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – zwolnienie
z opłaty skarbowej.


Numer konta

Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn.zm.).

 


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu
i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

1. art. 24  ust. 1-8 i ust. 10-12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz.1044)
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony   
       osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
       takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO).
 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59 79 546,22/ 59 79-547, fax. 22/59-79-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl


 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 84039
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:47:00