Nazwa usługi

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego


Odbiorca usługi

Uprawnienia przewodnika górskiego otrzymuje osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat;
 2. Posiada wykształcenie średnie;
 3. Nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 4. Odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego. Osoby, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego przystępują do egzaminu obejmującego dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.  


Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego wraz z załącznikami:

 • odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego;
 • świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 • oświadczenie własne o niekaralności;
 • 3 (trzy) fotografie o wym. 3 cm szer. x 4 cm długości;
 • dowód wpłaty w wysokości 10 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz.U.2016.1827 z późn. zm.).


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

     https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

 


Opłaty

 • decyzja o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego - 10 zł;
 • odmowa nadania uprawnień przewodnika turystycznego - zwolnienie z opłaty skarbowej;
 • zmiany w decyzjach o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego - 10 zł;
 • wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego - 17 zł;
 • dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę, niezbędnych do wydania decyzji pozytywnej - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.


Numer konta

Urząd Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu
i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

 1. art.22a, 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.1553 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm)
 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-474 Warszawa
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59-79-546; 59-79-547
fax. 22/59-79-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 7849
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:43:00