Nazwa usługi

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego


Odbiorca usługi

Uprawnienia przewodnika górskiego otrzymuje osoba, która:
1. Ukończyła 18 lat,
2. Posiada wykształcenie średnie;
3. Nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
4. Odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin
na przewodnika górskiego. Osoby, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego przystępują
do egzaminu obejmującego dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego
i praktycznego.  
 


Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego wraz z załącznikami:

- odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego;
- świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
- oświadczenie własne o niekaralności;
- 3 (trzy) fotografie o wym. 3 cm szer. x 4 cm długości;
- dowód wpłaty w wysokości 10 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).


Uwagi


KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. 22 59-79-100, tel. urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
2) dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w celu prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1553, z póżn. zm. ),
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
3) nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
4) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
5) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.

 


..........................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)


Miejsce składania

- osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 16.00;
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).
 

 


Opłaty

- decyzja o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego - 10 zł;
- odmowa nadania uprawnień przewodnika turystycznego - zwolnienie z opłaty skarbowej;
- zmiany w decyzjach o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego - 10 zł;
- wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego - 17 zł;
- dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę, niezbędnych
do wydania decyzji pozytywnej - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 


Numer konta

Urząd Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn.zm.).
 


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu
i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

1. Art.22a, art.  28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich i oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych;
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony   
       osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
       takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO).

 
 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-474 Warszawa
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59-79-546;
fax. 22/59-79-502;
e-mail: dkpit@mazovia.pl
 

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 110566
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:43:00