Nazwa usługi

Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych (miejskich, terenowych, górskich) i pilotów wycieczek w powiązaniu z wpisem o znajomości języka obcego do legitymacji przewodnika górskiego


Odbiorca usługi

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, którzy spełniają następujące kryteria:

 • mają ukończone 18 lat;
 • posiadają wykształcenie średnie;
 • nie byli karani za przestępstwa umyślne lub inne związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 2. Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 160 zł. Wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego oraz opłatę egzaminacyjną wnosi się nie później niż na czternaście dni przed terminem egzaminu.
 3. Wniosek o wpisanie języka obcego do legitymacji przewodnika górskiego wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego.
   


Uwagi

W przypadku osób posiadających uprawnienia przewodnika górskiego dokonywany jest wpis ze znajomości języka obcego do legitymacji na podstawie świadectwa zdanego egzaminu w Urzędzie Marszałkowskim bądź na podstawie dyplomu ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwa ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem
poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59-79-100, tel. urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
 2. dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w celu przeprowadzenia egzaminu z języka obcego dla pilota wycieczek i przewodnika turystycznego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1553, z póżn. zm ),
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w procesie egzaminacyjnym  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 5. nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 6. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

 1. Egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - 160 zł;
  Osoba przystępująca do egzaminu z języka obcego zarówno dla pilotów wycieczek jak i dla przewodników turystycznych, wnosi tylko jedną opłatę z tytułu egzaminu, tj. - 160 zł.
  Stosowne opłaty należy wnieść na konto:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa
  Nr 54 1020 1097 0000 7002 0116 2825
  z dopiskiem: egzamin z języka....................
 2. Dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem certyfikatów językowych - 5 zł od każdej
  pełnej lub zaczętej strony.
  Stosowne opłaty należy wnieść na konto:
  Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
  Nr konta 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

 

 

 


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi języków obcych odbywają się w terminach podawanych każdorazowo do publicznej wiadomości. Komunikaty o terminach egzaminów publikowane są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl,
pod kartą Usługi (WCM) na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu. Egzamin językowy przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia.

 


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni.


 


Podstawa prawna

 1. art. 32 ust.1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1553, z późn.zm.);
 2. § 8, § 9 ust. 1, § 10 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2014 r., poz. 869) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat
  za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie
  znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych
  dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. z 2014 poz. 862).

    


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59-79-546; 59-79-547
fax. 22/59-79-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 13215
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:38:00