Nazwa usługi

- Duplikatów legitymacji – pilotów wycieczek;
- Duplikatów legitymacji – przewodników turystycznych (miejskich, terenowych, górskich).

 


Odbiorca usługi

Osoby, które utraciły legitymacje pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych


Wymagane dokumenty

Duplikaty legitymacji – pilotów wycieczek/przewodników turystycznych
(miejskich, terenowych, górskich), posiadających nadane wcześniej ustawą uprawnienia wydaje się na wniosek własny zainteresowanej osoby, zwanej dalej "wnioskodawcą".
Wniosek, o którym mowa winien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby, ubiegającej sie o duplikat legitymacji;
2) adres zameldowania wnioskodawcy;
3) określenie zakresu uprawnień, które wnioskodawca posiada, w tym wskazanie numeru legitymacji
pilota wycieczek/przewodnika turystycznego (miejskiego, terenowego, górskiego);
4) oświadczenie, w jakich okolicznościach nastąpiło zaginięcie legitymacji.
Do wniosku należy dołączyć:
1) fotografię;
2) dowód wpłaty z tytułu wydania duplikatu legitymacji pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego
(miejskiego, terenowego, górskiego).
 


Uwagi

 Odbiór duplikatów legitymacji osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
w Warszawie, przy ul. B. Brechta 3, pok. 309, w godzinach: 8:00 – 16:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. 22 59-79-100, tel. urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
2) dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art.6 ust.1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w celu wydania duplikatu legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego na podstawie ustawy z  dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z  2013 r. poz. 829),
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu wydania duplikatu legitymacji pilota wycieczek/przewodnika turystycznego zgodnie z ustawą z  dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z  2013 r. poz. 829),
3) nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
4) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
5) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.

 


Miejsce składania

- osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
-  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa


Opłaty

1. wydanie duplikatu legitymacji pilota wycieczek – 17,00 zł.,
2. wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego (miejskiego, terenowego, górskiego) – 17,00 zł


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn.zm.).
 


Sposób odwołania

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn.zm.).
 


Podstawa prawna

  1.  art. 28  ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z  2013 r. poz. 829)
  2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
  3.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO)

 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel.  22/ 5979-546; 22/5979-547
fax. 22/5979-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl


 

 

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 97493
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:33:00