Nazwa usługi

Wydanie wtórnik zaświadczenia ADR dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.


Odbiorca usługi

Kierowca ubiegający się z o wtórnik zaświadczenia ADR.


Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy złożyć w celu wydania wtórnika zaświadczenia ADR:
1. Pisemny wniosek osoby zainteresowanej o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR z powodu utraty zaświadczenia wraz z adresem na jaki ma być wysłany. We wniosku należy uwzględnić w szczególności:
a) miejsce urodzenia,
b) dane adresowe;
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z danymi niezbędnymi do wydania wtórnika zaświadczenia ADR, w szczególności zawierający kolorową fotografię o wymiarach o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby oraz własnoręczny podpis kierowcy niewykraczający poza ramkę (formularz można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jak również w Delegaturach Urzędu oraz w Ośrodkach prowadzących kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – lista Ośrodków dostępna na stronie: www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/wykazpodmiotow-prowadzacych-kursy-wg-adrridadn.html);
3. Potwierdzenie dokonanych opłat za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR oraz opłaty ewidencyjnej.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

W przypadku odbioru zaświadczenia ADR przez osobę inną niż wnioskująca należy przedstawić pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia od osoby, dla której wydano zaświadczenie ADR.


Uwagi

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z wydaniem wtórnika zaświadczenia ADR jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych wynika z art. 50 ust. 7 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Ministra opłata za wydanie wtórnika zaświadczenie ADR wynosi 50 zł.
Opłatę ewidencyjna za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 0,50 zł.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr rachunku bankowego: 35 1020 1026 0000 1302 0194 6847 – opłata za wtórnik zaświadczenia ADR.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr rachunku bankowego: 83 1020 1026 0000 1702 0194 6854 – opłata ewidencyjna.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1834)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304, ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681, ze zm.),


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (22) 59 79 204
fax: (22) 59 79 316, email: adr@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 12308
Autor: Olga Klimaszewska
Data publikacji: 2015-12-15 12:58:00