Nazwa usługi

Wydanie wtórnik zaświadczenia ADR dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.


Odbiorca usługi

Kierowca ubiegający się z o wtórnik zaświadczenia ADR.


Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy złożyć w celu wydania wtórnika zaświadczenia ADR:

 1. Pisemny wniosek osoby zainteresowanej o wydanie wtórnika zaświadczenia;
 2. Formularz zgłoszeniowy z załączoną kolorową fotografią o wymiarach o wymiarach35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby oraz własnoręczny podpis kierowcy niewykraczający poza ramkę. Formularz można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jak również w Delegaturach Urzędu, Ośrodkach prowadzących kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (lista Ośrodków dostępna na stronie: http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/wykaz-podmiotow-prowadzacych-kursy-wg-adrridadn.html oraz pobrać wniosek ze strony.
 3. Potwierdzenie dokonanych opłat za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR oraz opłaty ewidencyjnej.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

W przypadku odbioru zaświadczenia ADR przez osobę inną niż wnioskująca należy przedstawić pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia udzielone przez osobę, dla której wydano zaświadczenie ADR.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wydania wtórnika zaświadczenia ADR, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169 ze zm.);
 4. nie będą udostępniane innym osobom;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;


Opłaty

1) Z tytułu wydania wtórnika:

 • Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne opłata za wydanie wtórnika zaświadczenie ADR wynosi 50 zł.
 • Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 0,50 zł.

 

2) Z tytułu wymiany zaświadczenia:

 • Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przypadku wymiany zaświadczenia wydanego przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Marszałek Województwa Mazowieckiego pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

W przypadku odbioru wtórnika zaświadczenia ADR lub zaświadczenia wydanego w wyniku wymiany, przez osobę inną niż wnioskodawca należy złożyć pełnomocnictwo. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (zwolnienie z opłaty udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr rachunku bankowego: 35 1020 1026 0000 1302 0194 6847 – opłata za wtórnik zaświadczenia ADR.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr rachunku bankowego: 83 1020 1026 0000 1702 0194 6854 – opłata ewidencyjna.

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Praga Płn., ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, nr rachunku bankowego: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 – opłata za pełnomocnictwo.
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683);
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1288);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r., poz.1000, ze zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (22) 59 79 204, (22) 59 79 206, (22) 59 79 198, (22) 59 79 129,
fax: (22) 59 79 316, email: adr@mazovia.pl


Licznik wyświetleń: 126994
Autor: Olga Klimaszewska
Data publikacji: 2015-12-15 12:58:00