Nazwa usługi

Wydawanie uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.


Odbiorca usługi

Szefowie i cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystający z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz inne osoby korzystające z tych przywilejów i immunitetów.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek Ministra Spraw Zagranicznych;
2. Wniosek o wydanie prawa jazdy (według wzoru – dostępny w tutejszym Urzędzie Marszałkowskim, każdym Wydziale Komunikacji lub Starostwie);
3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – 1 szt.; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4. Kserokopia posiadanego ważnego zagranicznego prawa jazdy (wyraźna kserokopia wszystkich stron, oryginał do wglądu) – potwierdzona za zgodność z oryginałem;
5. Uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy z określeniem odpowiednika kategorii polskiego prawa jazdy, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub misji specjalnej – jeżeli w prawie jazdy nie wskazano daty uzyskania uprawnienia należy złożyć pisemne oświadczenia z podaniem tej daty, w odniesieniu do każdej kategorii wskazanej w prawie jazdy;
6. Dokument tożsamości do wglądu (paszport lub legitymacja dyplomatyczna);
7. Kopia legitymacji dyplomatycznej lub paszportu.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:
1. Oryginał zagranicznego prawa jazdy – tylko w przypadku prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż wysyłające;
2. W przypadku odbioru prawa jazdy przez osobę inną niż wnioskodawca – pełnomocnictwo (od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 PLN - dotyczy tylko wnioskodawcy reprezentującego kraj, który nie jest stroną umowy o wzajemnym zniesieniu opłat skarbowych).

Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy wydawane jest nieodpłatnie.

Za wydania wtórnika prawa jazdy (np. w przypadku zagubienia, kradzieży lub zmiany danych) pobierana jest opłata oraz opłata ewidencyjna.

Dokumenty wymagane do uzyskania wtórnika prawa jazdy:
1. Wniosek Ministra Spraw Zagranicznych;
2. Wniosek o wydanie prawa jazdy – według wzoru;
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (100 zł za wydanie prawa jazdy oraz 50 groszy opłata ewidencyjna);

4. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – 1 szt.; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
5. Kserokopia posiadanego polskiego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych;
6. Dokument tożsamości do wglądu (paszport lub legitymacja dyplomatyczna);
ponadto:
1. W przypadku zniszczenia, zmiany danych – okazanie zniszczonego lub wymagającego zmiany danych dokumentu;
2. W przypadku utraty dokumentu - oświadczenie osoby pod rygorem odpowiedzialności karnej;
3. W przypadku przedłużenia ważności polskiego prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B – orzeczenie lekarskie;
4. W przypadku przedłużenia ważności polskiego prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E i D+E – orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne.

Dokumenty wymagane przy odbiorze wtórnika prawa jazdy:
1. Oryginał polskiego prawa jazdy na podstawie którego zostało wydane uprawnienie (nie dotyczy przypadku utraty prawa jazdy).
2. W przypadku odbioru wtórnika prawa jazdy przez inną osobę niż wnioskodawca należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa (dotyczy tylko wnioskodawcy reprezentującego kraj, który nie jest stroną umowy o wzajemnym zniesieniu opłat skarbowych).


  1.  


Uwagi

W przypadku odbioru prawa jazdy przez osobę inną niż wnioskodawca do wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć pełnomocnictwo.

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdem, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, dla szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystający z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz inne osoby korzystające z tych przywilejów i immunitetów jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy o kierujących pojazdami. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o kierujących pojazdami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


 


Opłaty

1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wnosi 17 PLN.
2. Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy wynosi 100,50 PLN.
 


Numer konta

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Praga Płn., ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, nr rachunku bankowego: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 – opłata za pełnomocnictwo.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr rachunku bankowego: 61 1020 1097 0000 7702 0116 2841 – opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1. Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki;
2. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy;
3. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


 


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627, ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, ze zm.);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231);
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681, ze zm.);
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702);
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie transportu (Dz. U. z 2013 r., poz. 9).


Sprawę prowadzi

DEPARTAMENT ORGANIZACJI
Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
ul. Skoczylasa 4; 03-469 Warszawa
Punkt obsługi interesantów i wydawania dokumentów, pok. nr 233
tel. (+48) (22) 59 79 206
fax. (22) 59 79 316
e-mail.: adr@mazovia.pl


 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 15378
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:41:00