Nazwa usługi

Zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie nowego, zmianę lub przedłużenie istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 2. kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego;
 3. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 4. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 5. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 6. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.


Uwagi

1. W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.
2. O kolejności  rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia kompletnego wniosku do urzędu.
3. Opłaty za wydawane uprawnienia powinny być wnoszone przed ich odbiorem.

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych :
„Zezwolenia dla przewoźników dokonujących przewozów regularnych i nieregularnych” jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz 1414 z późn. zm.).
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz 1414 z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128),  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 ( 4 piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 • osobiście w Delegaturze Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Delegatury w:
   Ciechanowie: 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, tel. 23 67 30 701, fax. 23 67 30 702,
   Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38, tel. 29 74 44 180, fax. 29 74 44 181,
   Płocku: 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, tel. 24 26 73 280, 26 73 293, fax. 24 26 73 290,
   Radomiu: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a, tel. 48 36 82 960, fax. 48 36 82 961,
   Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, tel. 25 63 11 540, fax. 25 63 11 541


Opłaty

 

Rodzaj pojazdu samochodowego

 

 

Okres ważności zezwolenia

 

Opłata w zł

 

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

 

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

 

 

autobus

do 1 roku

 

175

250

do 2 lat

 

200

275

do 3 lat

 

225

300

do 4 lat

 

275

325

do 5 lat

 

300

350

 

 • za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za zezwolenia;
 • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia;
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia;
 • za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę, jak za wydanie nowego zezwolenia.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
93 1020 1097 0000 7802 0007 5622
/za zezwolenie na przewóz osób/
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres:  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8157
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:41:00