Nazwa usługi

Zezwolenia na przewozy regularne osób


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o zezwolenia na przewozy regularne osób.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie nowego, zmianę lub przedłużenie istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 2. kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego;
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 6. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 7. cennik;
 8. wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.


Uwagi

 1. W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.
 2. O kolejności  rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia kompletnego wniosku do urzędu.
 3. Opłaty za wydawane uprawnienia powinny być wnoszone przed ich odbiorem.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 lit f i g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz 2200 z późn. zm.).
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do:
 7. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128),  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 ( 4 piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 • osobiście w Delegaturze Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Delegatury w:
   Ciechanowie: 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, tel. 23 67 30 701, fax. 23 67 30 702,
   Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38, tel. 29 74 44 180, fax. 29 74 44 181,
   Płocku: 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, tel. 24 26 73 280, 26 73 293, fax. 24 26 73 290,
   Radomiu: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a, tel. 48 36 82 960, fax. 48 36 82 961,
   Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, tel. 25 63 11 540, fax. 25 63 11 541


Opłaty

Rodzaj pojazdu samochodowego Okres ważności zezwolenia

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

Opłata w zł

Obszar Wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

Opłata w zł

autobus do 1 roku 350 zł 500 zł

 

 • za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za zezwolenia;
 • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia;
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia;
 • za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę, jak za wydanie nowego zezwolenia.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
93 1020 1097 0000 7802 0007 5622
/za zezwolenie na przewóz osób/
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia
o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202)
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres:  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802
mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 164066
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:39:00