Nazwa usługi

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128),  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 ( 4 piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. wniosek przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 5. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku;
 1. kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
 1. przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
 2. osób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej;
 1. oświadczenie, o treści wskazanej w art. 75ab, ust. 2 pkt 3, ust 3 oraz 4.


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, na podstawie art. 75aa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji ;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do:
 7. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych skutkować będzie brakiem wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

7 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres:  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 139402
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:39:00