Nazwa usługi

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców.


Odbiorca usługi

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców.


Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek, zawierający dane wskazane w art. 50 ust. 7 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie, zgodne z art. 50 ust. 8 i 9 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 3;
4. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.
 


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców;
 4. nie będą udostępniane innym osobom;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


W celu usprawnienia komunikacji między podmiotem a Urzędem należy podać nr faksu oraz adres e-mail.
 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wynosi 600,00 PLN.

W przypadku podmiotów wpisanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 1 stycznia 2012 roku, do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające opłatę za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, obniża się o 50 %.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 0000 1102 0200 8829 – opłata za wpis do rejestru.
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 52b ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniami.


Sposób odwołania

Na decyzje odmawiającą wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169 ze zm.);
 2. Ustawa prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619, ze zm.). 


Sprawę prowadzi

Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego

03-469 Warszawa; ul. Skoczylasa 4,

tel. (022) 59-79-206

fax. (022) 59-79-316

e-mail: adr@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 71585
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:39:00