Nazwa usługi

Wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 


Odbiorca usługi

Osoby będące we właściwości Marszałka Województwa Mazowieckiego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.


Wymagane dokumenty

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami i § 50 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:
1. przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego – Marszałka Województwa Mazowieckiego następujące dokumenty:
a) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia,
b) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
c) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
d) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego (osoby które ukończyły kurs na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dodatkowo składają - zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o uczestnictwie w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz, że przeprowadziła co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora WORD i uzyskała pozytywną opinię),
e) kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami,
f) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat - w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy,
g) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy, lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia na prowadzenie tramwaju lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia,
h) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin (patrz poniżej: OPŁATY pkt 1-3),
i) dokument potwierdzający ukończenie 23 lat;
2. oryginały dokumentów o których mowa w pkt 1 osoba ubiegając się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu;
3. wymagania, o których mowa w pkt 1 lit. b, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora;
4. osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do Marszałka Województwa Mazowieckiego:
a) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa,
b) dokumenty, o których mowa w pkt 1,
c) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów.


Uwagi

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy o kierujących pojazdami. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o kierujących pojazdami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 4 TYGODNIE PRZED TERMINEM EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO, ZATWIERDZONYM I OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa).
W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:
• dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
• dokonanie opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
• załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
• dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
• dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,
• niespełnienia wymogów zawartych w art. 58 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami oraz § 50 ww. rozporządzenia,
kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie zakwalifikowany na egzamin.
 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

1. opłaty skarbowe należy wnieść na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074, w wysokości:
a) za złożenie wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów – 10 PLN,
b) za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów (na wniosek, jednak nie wcześniej jak po uzyskaniu decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów) – 17 PLN;
2. opłatę za wpis do ewidencji egzaminatorów w wysokości 50 PLN – należy wnieść po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, nr konta: 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622;
3. opłatę za egzamin weryfikacyjny – należy wnieść odpowiednio do tabeli opłat za egzamin dostępnej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, nr konta: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000, „tytułem wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat…….., egz. praktyczny kat…….. prawa jazdy” - link do strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-Kierowcyiprawajazdy.htm (terminy oraz opłaty za egzamin).


Numer konta

  1. Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 – opłata skarbowa;
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa: 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 – wpis do ewidencji egzaminatorów;
  3. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000 – egzamin dla kandydatów na egzaminatorów.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmuje decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów po otrzymaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra właściwego do spraw transportu, informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 PLN).


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978, ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232, ze zm.);
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 974);
  6. Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (Dz. Urz. MIiR z 2017 r., poz. 12).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji

Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel. (+48) (22) 59 79 163 lub (22) 59 79 204

fax. (22) 59 79 316

e-mail: bkkp@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8992
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:38:00