Nazwa usługi

Dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca wykonujący przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym,


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128),  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 ( 4 piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych;
 2. Załączniki zgodne z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych (§ 4 ust. 2).


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy podmiot leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.

W przypadku, kiedy podmiotem leczniczym składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) zastosowanie ma poniższe:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów oraz weryfikacji spełniania warunków stanowiących podstawę wydania zezwolenia, na podstawie: art. 28 ust. 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852);
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368)
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
 5. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239)


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802
mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 55828
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:38:00