Nazwa usługi

Dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca wykonujący przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych;
 2. Załączniki zgodne z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych (§ 4 ust. 2).


 


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane w celu realizacji dopłat z budżetu państwa z tytułu ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego osób uprawnionych, na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295 j.t.);
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do:\
 7. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Niepodanie danych skutkować będzie nie zawarciem umowy.
 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128),  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 ( 4 piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


 


Opłaty

Bez opłat


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych.


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295 j.t.);
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm);
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 j.t.);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202 j.t.).


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802
mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 42539
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:38:00