Nazwa usługi

PETYCJE


Odbiorca usługi

Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Wymagane dokumenty

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 1123 z późn. zm.);
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Zgoda na złożenie petycji przez osoby trzecie może być wyrażona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.


Uwagi

 • Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reguluje Zarządzenie Nr 484/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2016 r.;
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji;
 • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest organ właściwy do rozpatrzenia petycji: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego lub Marszałek Województwa Mazowieckiego
DANE KONTAKTOWE:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp;

Od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.);
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. nie zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePUAP  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa powyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.


Sposób odwołania

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 1123 z późn. zm.);
 • art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (załącznik do zarządzenia nr 484/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r.)


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Jednoosobowe Stanowisko ds. Interwencji i Petycji
ul. Okrzei 35, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59 79 661
fax: (22) 59 79 660,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 21
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2018-04-27 09:03:00