Nazwa usługi

PRZYJMOWANIE I ZALATWIANIE SKARG


Odbiorca usługi

Skargi można składać w interesie własnym, innej osoby (za jej zgodą), a także w interesie publicznym.


Wymagane dokumenty

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, telefonicznie a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi przez pełnomocnika Skarżącego wymaga załączenia pełnomocnictwa.


Uwagi

 1. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu  przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reguluje Zarządzenie nr 244/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r.

 2. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą reguluje Załącznik do Uchwały nr 340/135/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2012 r.

 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 4. Skargi powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Skarżącego. W przypadku braku tych danych skarga pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl;
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”) w celu załatwienia wniosku na podstawie przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. mogą zostać udostępnione:
  • organom i podmiotom, do których należy przekazać wniosek – w przypadku, gdy Marszałek i Zarząd Województwa nie są organami właściwymi do załatwienia wniosku,
  • samorządowym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego – w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego wszczętego wnioskiem dotyczącym tych jednostek,
  • organom nadzoru i kontroli – w przypadku, gdy te organy wystąpią o dokumenty lub informacje uwzględniające dane osobowe;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od dnia 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzanych danych lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


Miejsce składania

NA PIŚMIE:

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

USTNIE:

 • w sprawach skarg Marszałek Województwa Mazowieckiego, bądź wyznaczona przez niego osoba przyjmują w Urzędzie (Warszawa, Jagiellońska 26) w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00;
 • dyrektorzy departamentów/kancelarii, bądź wyznaczeni przez nich zastępcy przyjmują
  w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie miesiąca, Skarżący zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi), która nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dział VIII – Skargi i wnioski);\
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;\
 3. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego stanowiące Załącznik do Zarządzenia nr 244/16 Marszałka województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r.;
 4. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg lub wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą stanowiące Załącznik do Uchwały nr 340/135/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2012 r. 


Sprawę prowadzi

 1. W przypadku skarg w sprawach należących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego:
  Departament Kontroli
  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3,
  tel. (22) 5979000,
  fax (22) 5979001,
  e-mail: kontrola@mazovia.pl
 2. W przypadku spraw niezakwalifikowanych jako skargi w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego: kancelaria/departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy.
 3. W przypadku skarg w sprawach nienależących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego, organ właściwy do załatwienia sprawy zostanie wskazany w piśmie przekazującym skargę według właściwości lub informującym Skarżącego o organach właściwych w sprawie – zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 18044
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 12:58:00