Nazwa usługi

PRZYJMOWANIE I ZALATWIANIE SKARG


Odbiorca usługi

Skargi można składać w interesie własnym, innej osoby (za jej zgodą), a także w interesie publicznym.


Wymagane dokumenty

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, telefonicznie a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi przez pełnomocnika Skarżącego wymaga załączenia pełnomocnictwa.


Uwagi

 1. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reguluje Zarządzenie Nr 244/16 Marszałka województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r.
 2. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących  działalność leczniczą reguluje Załącznik do Uchwały nr 340/135/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2012 r. 
 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 4. Skargi powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres Skarżącego. W przypadku braku tych danych skarga pozostawiona zostanie bez rozpoznania.


Miejsce składania

NA PIŚMIE:

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

USTNIE:

 • w sprawach skarg Marszałek Województwa Mazowieckiego, bądź wyznaczona przez niego osoba przyjmują w Urzędzie (Warszawa, Jagiellońska 26) w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00;
 • dyrektorzy departamentów/kancelarii, bądź wyznaczeni przez nich zastępcy przyjmują
  w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, stosownie do przepisów art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego – Skarżący zostaną pisemnie poinformowani o nowym terminie załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi), która nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego.


Podstawa prawna

 1. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII – Skargi i wnioski (art. 221-259);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 3. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego stanowiące Załącznik do Zarządzenia Nr 244/16 Marszałka województwa  Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r.;
 4. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg lub wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą stanowiące Załącznik do Uchwały nr 340/135/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2012 r. 


Sprawę prowadzi

 1. W przypadku skarg w sprawach należących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego:
  Departament Kontroli
  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3,
  tel. (22) 5979000,
  fax (22) 5979001,
  e-mail: kontrola@mazovia.pl
 2. W przypadku spraw niezakwalifikowanych jako skargi w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego: kancelaria/departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy.
 3. W przypadku skarg w sprawach nienależących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego: Organy wskazane w pismach przekazujących sprawę według właściwości lub informujących Skarżącego o organie właściwym do załatwienia sprawy – zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 16596
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 12:58:00