Nazwa usługi

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne.


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Uwagi

 1. na podstawie wniosku udzielane są wyłącznie te informacje, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 2. informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej
  lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 3. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Miejsce składania

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres http://esp.mazovia.pl lub na adres e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl;
 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07)
  lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku
  w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu.


Opłaty

Bez opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji wiążą się dodatkowe koszty. W takiej sytuacji wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. O wysokości ewentualnej opłaty wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Numer konta

93 1020 1097 0000 7802 0007 5622


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone, jednak nie dłużej niż o 2 m-ce od dnia złożenia wniosku.


Sposób odwołania

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydal decyzję.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. Nr 782 z późn. zm.);
 2. Zarządzenie Nr 213/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w Urzędzie Marszałkowskim województwa Mazowieckiego w Warszawie


Sprawę prowadzi

Kancelaria / departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 18658
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 12:54:00