Nazwa usługi

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej


Wymagane dokumenty

wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (wymagany tylko wówczas, jeśli informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu lub w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu)


Uwagi

szczegółowe zasady udostępniania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania regulują „Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej” stanowiące Załącznik do Zarządzenia Nr 198/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2012 r.


Miejsce składania

- wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres http://esp.mazovia.pl;

- osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;

- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Opłaty

określone w § 3 ust. 4 pkt. 2 „Warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej” oraz w Zarządzeniu Nr 213/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie stanowiących załączniki do niniejszej Karty usługi


Numer konta

93 1020 1097 0000 7802 0007 5622


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych Urząd może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy (w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku).


Sposób odwołania

Określony w § 4 „Warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej” stanowiących załącznik do niniejszej Karty usługi.


Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

kancelaria / departament
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 117009
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-04-17 15:36:00